Jumaat, 15 Julai 2011

Hukum Masbuq Dan Muwaafiq

Go To Budilosong web

http://budilosong.org


Muwaafiq Dan Masbuq

Bagi seseorang ma΄mum semasa berjema‘ah dengan imamnya, ia mesti berada dalam salah satu dari dua keadaan, sama ada dia menjadi seorang muwaafiq ( bersama ) dengan imamnya atau masbuq ( didahului ) oleh imamnya .

Atau dengan lain perkataan, bahawa setiap ma΄mum kadang-kadang dia sempat bersembahyang bersama imamnya daripada permulaan sembahyang imamnya . Dan kadang-kadang dia masuk berjema‘ah lewat sedangkan imam sedang sembahyang atau kadang-kadang seorang ma΄mum niat berjema‘ah bersama imam pada awal takbiiratul ihram lagi tetapi apabila sampai dipertengahan sembahyang, ma΄mum tersebut ditinggalkan oleh imamnya dengan sebab sesuatu hal .

Oleh itu, seorang ma΄mum kadang-kadang dia menjadi seorang masbuq dan kadang-kadang ia menjadi muwaafiq . Jika semasa dia menjadi muwaafiq, maka wajib ke atasnya menjaga hukum dan syarat-syarat muwaafiq, kalau tidak, sembahyang ma΄mum itu tidak sah dan batal . Dan begitu juga, manakala semasa dia menjadi seorang yang masbuq, kewajiban ke atasnya memelihara syarat dan peraturan-peraturan sebagai seorang masbuq pula .

Ta‘arif Muwaafiq Dan Masbuq
Muwaafiq : Seorang ma΄mum yang sempat berjema‘ah dengan imam semasa berdiri imamnya di mana ia sempat berjema‘ah dengan imam sekadar masa yang membolehkan ia membaca shurah Al Faatihah hingga tamat mengikut pembacaan yang pertengahan dikalangan ‘uruf orang ramai, tidak berdasarkan kepada bacaan ma΄mum itu dan juga tidak berdasarkan kepada bacaan imamnya, tetapi berdasarkan kepada bacaan ‘uruf orang ramai .

Masbuq : Seorang ma΄mum yang tidak sempat berjema‘ah semasa berdiri imamnya sekadar masa membaca Al Faatihah dengan bacaan yang pertengahan, tidak terlalu cepat dam tidak terlalu lambat malahan perhitungan bacaan Al Faatihah itu tidak berpandukan kepada bacaan imam dan tidak berpandukan kepada bacaan ma΄mum itu bahkan mengikut bacaan ‘uruf orang ramai . Mana-mana ma΄mum yang tidak sempat berjema‘ah dengan imam semasa berdiri imamnya sekadar masa yang membolehkan ia membaca Al Faatihah hingga selesai, maka dinamakan masbuq .

Muwaafiq dan masbuq boleh berlaku ke atas seseorang ma΄mum pada empat raka‘at, sama ada pada raka‘at pertama, raka‘at kedua, raka‘at ketiga dan seterusnya pada raka‘at keempat .  

Hukum Orang Muwaafiq
Hukum bagi orang muwaafiq dimaafkan kepadanya tertinggal jarak tiga rukun yang panjang daripada imamnya, tidak termasuk rukun-rukun yang pendek, rukun-rukun yang panjang itu seperti ruku’ dan sujud manakala rukun yang pendek seperti i’tidal dan duduk di antara dua sujud .

Juga dikehendaki ketinggalan tiga rukun yang panjang itu tidak termasuk dan dikira duduk istiharah . Begitu juga tidak kira duduk tasyahud awal dan i’tidal .   

Contoh-contoh dan gambarannya :

1 : Seorang ma΄mum yang muwaafiq sedang sembahyang berjema‘ah sebelum imam berdiri tegak daripada sujud yang kedua dia sudah ruku’, maka ma΄mum berkenaan mendapat raka‘at itu kerana ketingalannya daripada imam belum masuk kepada rukun keempat .

2 : Seorang ma΄mum yang muwaafiq sedang sembahyang berjema‘ah sebelum imam duduk tasyahud akhir ma΄mum berkenaan sudah ruku’, hukumnya dia juga mendapat raka‘at itu .

Kedua-dua contoh di atas menunjukkan bahawa ma΄mum berkenaan masih lagi berada dalam jarak tiga rukun daripada imamnya belum lagi masuk ke rukun yang keempat sebagaimana contoh-contoh di atas itu bahawa rukun-rukun yang renggang atau jarak antara ma΄mum dengan imam ialah tiga rukun yang dikira daripada :

a ) : Ruku’      b ) : Sujud yang pertama      c ) : Sujud yang kedua .

3 : Jika seorang muwaafiq itu sembahyang berjema‘ah apabila imamnya sudah berada dalam berdiri raka‘at kedua untuk membaca Al Faatihah tetapi ma΄mum berkenaan masih lagi berada ketika berdiri pada raka‘at yang pertama masih lagi belum selesai bacaan Al Faatihahnya atau imam telah berada pada tasyahud akhir sedangkan ma΄mum masih lagi berdiri dalam raka‘at pertama dan bacaan Al Faatihahnya masih belum selesai, maka hukumnya adalah  batal sembahyang ma΄mum yang sedemikian, kecuali jika ia membuat dua pilihan segera ketika imam hendak berpindah kepada rukun keempat iaitu :

Pilihan pertama : Ma΄mum berkenaan dikehendaki meninggalkan bacaan Al Faatihahnya dan terus mengikut dan melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam dan ia tambah satu raka‘at lagi selepas salam imam .

Pilihan kedua : Ma΄mum berkenaan dikehendaki niat mufaaraqah dari mengikut imam kemudian ia hendaklah meneruskan bacaan Al Faatihahnya dan rukun-rukun yang lain dengan seorang diri sehingga selesai sembahyangnya .

Jika ma΄mum berkenaan gagal membuat pilihan segera sebelum imam sampai kepada rukun keempat iaitu berdiri pada raka‘at yang kedua atau imam sampai kepada tasyahud akhir, maka batal sembahyang ma΄mum itu apabila sampainya imam kepada rukun yang keempat sedangkan ma΄mum itu masih berada pada rukun yang pertama, tetapi tidak mengapa jika serentak ma΄mum berpindah kepada ruku’, manakala imam pada ketika itu berpindah kepada berdiri dalam raka‘at yang kedua atau serentak dengan imam yang berpindah kepada tasyahud akhir . 

Khamis, 14 Julai 2011

Rukun Puasa ( Sabiilal Muhtadiin ) siri 1

(  FASHAL  )

Pada  menyatakan  segala  rukun  puasa  dan  syaratnya  dan  barang  yang  ta‘alluq  dengan  dia

(  Bermula  )  Rukun  puasa  itu  tiga  perkara  :

(  Pertama  )   Niat  . Dan  hanyasanya  wajib  niat  dengan  hati  jua .

Dan  sunat  melafazkan  dia  dengan  lidah  .

Dan wajib berniat puasa tiap-tiap hari, sama ada puasa itu fardhu atau sunat dari kerana puasa di dalam tiap-tiap hari itu suatu ‘ibadat, masing-masing berkehendak sekelian kepada niat .

Maka jika berniat seseorang pada malam yang pertama daripada bulan Ramadhan bahawa ia puasa sebulan Ramadhan, tiadalah memada ia akan dia niat yang demikian itu melainkan bagi puasa hari yang pertama jua, tetapi sayugianya hendaklah ia berniat seperti demikian itu pada malam yang pertama daripada bulan Ramadhan supaya hasil pahala puasa Ramadhan jika lupa ia akan niat pada setengah daripada segala malamnya yang kemudian daripada itu       { dapat ia taqlid } pada Madzhab orang yang memada ia akan niat yang demikian itu .

( Dan wajib ) Pada puasa fardhu berniat pada malam iaitu barang yang antara masuk matahari dan terbit fajar, sama ada ia fardhu Ramadhan atau nadzar atau kaffarah dan samada ia tunai atau qadha΄ dan jikalau pada puasa kanak-kanak yang mumaiyyiz  sekalipun  kerana  sabda  Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam  :

   من   لم   يبيت   الصيام   قبل   الفجر  فلا   صيام   له  ﴿

Ertinya : Barang  siapa  tiada  bermalam  akan  niat  puasa  
dahulu  daripada fajar,  maka  tiadalah  baginya  puasa  ’.

Dan tiada batal niat { itu } sebab jima’ ia atau makan { atau minum } atau menyahaja muntah atau barang sebagainya kemudian daripada berniat pada malam .

Dan sah niat bagi perempuan yang haidh atau nifas jika putus haidhnya atau nifasnya kemudian daripada niat pada malam dengan syarat jika genap masa sebanyak-banyak haidh atau nifas atau genap sekadar ‘adatnya, maka tiada wajib membaharu niat pada segala  yang tersebut itu .

Maka diketahui daripada wajib berniat pada malam itu, bahawa tiada memadai niat jika beserta ia dengan naik fajar atau syak ia pada niatnya itu, adakah jatuh ia dahulu daripada fajar atau kemudiannya, tetapi jika berniat ia, kemudian maka syak ia, adakah sudah terbit fajar tatkala berniat atau belum terbit, maka iaitu tiada mengapa kerana yang asal itu malam jua .

( Dan  demikian  lagi )  Jika syak  ia pada  siang  hari, adakah berniat ia pada malam atau tiada, kemudian maka ingat ia akan sudah berniat dan jikalau ada waktu ingat itu kemudian daripada lalu masa siang hari terbanyak daripada yang tinggal sekalipun seperti ingat ia dahulu daripada masuk matahari, maka iaitu tiada mengapa . Bersalahan jika lalu masa yang tersebut itu dan tiada ingat ia akan dia, maka tiadalah  sah niatnya .

Dan tiadalah wajib pada puasa sunat berniat pada malamnya, hanya yang demikian itu terakmal jua . Maka memadailah pada puasa sunat berniat pada siang hari daripada gelincir matahari kerana tersebut di dalam hadits yang shahih bahawasanya Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam masuk ia kepada rumah Siti Aisyah pada suatu hari, maka sabdanya bagi Aisyah  :

هل  عندكم   من   غذاء   قََالت   لا   قَال   فانى   اذا   أصوم      ﴿

Ya’ni : Adakah  pada  kamu  daripada  makanan pagi ?  Maka sembahnya Siti Aisyah ;‘ Tiada  ada ’ Maka sabda  Nabi  Allah bahawasanya :‘ Aku puasa ’ .

Dan tak dapat tiada daripada berhimpun segala syarat puasa seperti bahawa ditahaninya dirinya daripada segala yang membatalkan puasa, mula-mula daripada fajar kerana dihukumkan di atasnya dengan bahawasanya ia puasa dari pada awal siang hari hingga diberi pahala ia atas sekelian hari puasanya kerana puasa tiada ia bersetengah . Dan jika tiada berhimpun segala syaratnya, maka  tiadalah { tiadalah sah } puasanya .

Dan jikalau berpagi-pagi seseorang dan tiada ia berniat puasa tatkala itu, kemudian berkumur-kumur ia dengan tiada mubaalaghah, maka lalu termasuk air ke dalam perutnya, kemudian maka berniat ia puasa sunat, sahlah puasanya  Dan seperti demikian inilah tiap-tiap barang yang tiada batal dengan dia puasa 

( Dan wajib ) Pula pada puasa fardhu itu menta’yinkan yang diniatkannya, sama ada yang diniatkan itu puasa Ramadhan atau nadzar atau kaffarah seperti diniatkannya ; Sahaja aku puasa esok hari daripada Ramadhan atau daripada nadzar atau daripada kaffarah, dan jika tiada dita’yinkannya akan sebabnya sekalipun .

Tetapi jika yakin seseorang akan bahawasanya ada atasnya puasa fardhu sehari dan syak akan ketentuannya, adakah ia fardhu qadha΄ atau nadzar atau kaffarah, memadailah akan dia berniat puasa yang wajib, dan jika ada ia serta syak sekalipun kerana dharurat .

( Dan demikian lagi ) Wajib ta’yin pada puasa sunat yang berwaktu seperti Isnin dan Khamis dan ‘Arafah dan ‘Asyuraa΄ dan Aiyyaamul baidha’ { hari  yang ketiga belas dan empat belas dan lima belas pada tiap-tiap bulan Islam } dan puasa enam hari daripada bulan Syawal .

( Dan demikian lagi ) Pada puasa sunat baginya sebab seperti puasa minta hujan yang tiada disuruhkan Imam dan hanyasanya ta’yin itu jadi syarat bagi sah puasa sunat jika ada puasa sunat itu dimaksud bagi dirinya dengan tertentu 

( Adapun ) Jika tiada puasa itu dimaksud bagi dirinya dengan tertentu, hanya yang dimaksud wujud puasa sebarang puasa, maka ta’yin padanya tiada jadi syarat sah, hanya adalah ia jadi syarat sempurna dan menghasilkan pahala atasnya .

Dan tiada wajib ta‘arrudh ya’ni meniatkan fardhu puasa yang fardhu kerana bahawasanya puasa Ramadhan daripada yang baligh tiada jatuh melainkan fardhu .

Bersalahan sembahyang, maka wajib padanya meniatkan fardhu dari kerana sembahyang Zhuhur umpamanya daripada yang baligh, terkadang jatuh sunat seperti sembahyang mi‘aadah, maka diketahui daripada yang demikian itu bahawasanya sekurang-kurang niat puasa Ramadhan itu bahawa dihadirkannya di dalam hatinya :


  نويت   صوم   غد   عن   رمضان   ﴿
Ertinya :       Sahaja  ku  puasa  esok  hari  daripada  Ramadhan  .

( Bermula )  Niat  yang  akmal  itu  :

أداء   فرض   رمضان   هذه   السنة   للّه   تعالَى     عن نويت   صوم  غد  ﴿

Ertinya :  Sahaja  aku  puasa  esok  hari  daripada  menunaikan  fardhu  Ramadhan  tahun  ini  kerana  Allah  Ta‘ala  .

( Bermula )  Wajah akmal  niat seperti demikian itu supaya sah ia dengan tiada khilaf sekelian ‘Ulama΄ dan supaya beza ia daripada segala lawannya seperti qadha΄ dan puasa sunat dan fardhu nadzar atau kaffarah dan Ramadhan tahun lain, maka diketahui daripada yang demikian itu bahawa tiada wajib meniatkan adaa΄ { tunai } dan mengidhafatkan kepada Allah Ta‘ala seperti tiada wajib meniatkan  fardhu .

( Dan demikian lagi ) Tiada wajib mengta’yinkan tahun kerana meniatkan puasa esok  hari  itu  memadai  daripadanya  .

( Adapun )  Meniatkan ghadan, ertinya : esok hari, maka iaitu wajib, tak dapat tiada daripadanya, tetapi memadai pada setengah tempat meniatkan yang umum yang terkandung dalamnya ghadaa iaitu seperti berniat seseorang pada malam yang pertama daripada bulan  Ramadhan .  

Demikianlah  niatnya  :

نويت    صوم    شهر   رمضان    كله      ﴿
Ertinya :  Sahaja  aku  puasa  sebulan  Ramadhan  sekeliannya .

Maka sahlah puasanya bagi hari yang pertama dengan tiada meniatkan esok hari  kerana sebulan Ramadhan itu mengandung ia akan esok hari . Demikianlah yang tersebut di dalam Tuhfah dan Nihaayah dan Mughni serta berlain-lainan ‘ibarat dan maksud satu jua.
Selasa, 12 Julai 2011

Perihal Kursi Allah ( 'Aqiidatun Najiin )

Go To FaceBook click now
                                                                         
                                        Kursi

Dan wajib pula kita i’tiqadkan Kursi dan iaitu jisim daripada yaqut yang putih yang amat besar . Dan pada satu riwayat, daripada lu’lu’ yang putih yang amat besar lagi nurani . Tempatnya di hadapan ‘Arasy . Dan yang menanggung akan dia empat orang Malaikat, maka adalah kaki mereka itu sampai kepada tujuh petala bumi yang di bawah dengan perjalanan lima ratus tahun . Dan diantaranya dan antara Malaikat yang menanggung ‘Arasy itu tujuh puluh hijab daripada embun dan tujuh puluh hijab daripada nur yang tebal .

Dan tiap-tiap hijab daripadanya perjalanan lima ratus tahun . Dan daripada satu hijab kepada satunya perjalanan limaratus tahun . Dan jikalau tiada demikian itu, nescaya terbakar Malaikat yang menanggung Kursi itu daripada nur Malaikat yang menanggung ‘Arasy . Dan kelebihan besar Kursi atas tujuh petala langit seperti kelebihan padang atas halaqah { bulatan } cincin . Dan kelebihan ‘Arasy atas Kursi seperti kelebihan padang atas halaqah cincin .

Kata Wahab bin Munabbih bahawasa Allah Ta‘ala menjadikan ‘Arasy daripada nurNya . Dan Kursi dengan ‘Arasy berlekat ia . Dan air sekeliannya di dalam Kursi dan air atas angin, ya’ni menanggung akan air itu oleh angin . Dan keliling ‘Arasy itu empat sungai, satu sungai daripada nur yang cemerlang dan satu sungai daripada api yang bernyala-nyala dan satu sungai daripada embun yang berkilat-kilat ia pada penglihatan mata dan satu sungai daripada air tawar 

Dan beberapa Malaikat berdiri di dalam demikian sungai itu mengucap tasbih mereka itu akan Allah Ta‘ala . Dan bagi ‘Arasy itu beberapa pula lidah dengan sebilang-bilang lidah sekelian makhluq, maka mengucap tasbih akan Allah dan menyebutkan dia dengan demikian lidahnya itu .
Perihal 'Arasy ( 'Aqiidatun Najiin )

‘Arasy al Rahman

Dan demikian lagi, wajib kita i’tiqadkan ‘Arasy al Rahman dan iaitu jisim yang amat besar yang nurani lagi ‘ulwi . Kata qiil : Daripada nur. Dan kata qiil : Daripada zabarjad yang hijau . Dan kata qiil : Daripada yaqut yang merah .

Bermula yang terlebih aula itu menahankan daripada memutuskan dengan ta’yin akan hakikatnya kerana ketiadaan ada pengetahuan dengan dia . Bermula qaul yang tahqiq bahawasanya tiada Kursi tetapi ia Qubah di atas alam yang mempunyai empat tiang yang menanggung { memikul } akan dia empat Malaikat pada sekarang ini, ya’ni dahulu daripada Qiyaamah . Dan pada hari Qiyaamah, delapan orang Malaikat menanggungnya . Adalah ia di atas langit yang ketujuh . Maka diriwayatkan daripada Ibnu Abbas berkata ia : Daripada langit yang ketujuh kepada ‘Arasy, perjalanan tiga puluh enam ribu tahun .  Titian Shirath Di Akhirat ( 'Aqiidatun Najiin )

Shirath

Dan wajib pula kita i’tiqadkan Shirath al Mustaqim iaitu titian yang dibentangkan di atas mulut Neraka Jahannam, maka lalu segala ummat atasnya yang dahulu dan yang kemudian hingga kafir sekalipun . Bersalahan bagi Halimi sekira-kira menjalani ia kepada bahawasa mereka itu tiada lalu oleh mereka itu atasnya . Dan mudah-mudahan menghendaki ia akan thaifah yang dilontar akan dia pada Jahannam dengan tiada Shirath .

Dan titian yang dibentangkan di atas mulut Neraka Jahannam itu awalnya pada bumi mauqif dan akhirnya atas pintu Syurga . Dan panjangnya perjalanan tiga ribu tahun, seribu naik dan seribu turun dan seribu rata . Dan seperti demikian itu berkata Mujahid dan Dhahhak . Dan telah berkata Fudhail bin ‘Iyadh : Telah sampai akan kami bahawa Shirath itu perjalanan lima belas ribu tahun, lima ribu tahun naik dan lima ribu tahun turun dan lima ribu tahun rata .

Dan telah berkata Sidi Muhyiddin Ibnu al ‘Arabi : Iaitu tujuh ‘Aqabah dan tiap-tiap ‘Aqabah itu perjalanan tiga ribu tahun, seribu tahun naik dan seribu { tahun } turun dan seribu { tahun } bersamaan .

Maka ditanyakan hamba daripada iman atas ‘Aqabah yang pertama, maka apabila datang akan dia dengan sempurna, lalu ia kepada ‘Aqabah yang kedua .

Maka ditanya daripada sembahyang, maka apabila datang akan dia dengan sempurna, lalu ia kepada ‘Aqabah yang ketiga .

Maka ditanya daripada zakat, maka jika datang ia dengan sempurnanya, lalu ia kepada ‘Aqabah yang keempat .

Maka ditanya daripada puasa, maka jika datang ia dengan sempurna, lalu ia kepada ‘Aqabah yang kelima .

Maka ditanya daripada hajinya dan umrahnya, maka jika datang ia dengan sempurna keduanya, lalu ia kepada ‘Aqabah yang keenam .

Maka ditanya daripada thaharah, maka jika datang ia dengan sempurna, lalu ia kepada ‘Aqabah yang ketujuh .

Maka ditanya daripada menzalim, maka jika tiada berbuat zalim ia akan seorang, maka lalu ia kepada Syurga .

Dan jika taqshir ia pada suatu daripada segala perkara itu, dihabas   { dikurung } akan dia di sisi tiap-tiap ‘Aqabah daripadanya seribu tahun hingga menghukum oleh Allah Ta‘ala dengan barang yang menghendaki Ia .

Dan tersebut di dalam setengah atsar bahawa ditanyakan pada ‘Aqabah yang ketiga daripada puasa Ramadhan dan pada ‘Aqabah yang keempat daripada zakat .

Dan Jibril pada awalnya dan Mikail pada pertengahannya, bertanya keduanya akan segala manusia daripada umur mereka itu pada barang yang memfanakan oleh mereka itu akan dia di dalam tha‘at Allah Ta‘ala atau ma’shiatnya dan daripada muda mereka itu pada barang yang memfana oleh mereka itu akan dia dan daripada amal mereka itu apalah yang beramal mereka itu dengan dia dan harta mereka itu daripada mana berusaha mereka itu akan dia dan di mana menafqahkan oleh mereka itu ?

Bermula segala Malaikat itu berdiri mereka itu pada pihak kanan dan pihak kiri menyambar oleh mereka itu akan makhluq dengan pengait . Dan iaitu syahwat dunia menyerupai dengan rupa pengait seumpama duri kiak-kiak seperti barang yang tersebut pada hadits . Dan tafaawut oleh mereka itu pada bersegera lalu atas Shirath itu dan setengahnya lambat atas sekira-kira luas nurnya dan piciknya { sempitnya } .

Maka lebar Shirath itu atas tiap-tiap seorang dengan kadar luas nurnya . Maka tiada berjalan seorang di dalam nur seorang yang lain, maka dari kerana inilah halus ia pada hak satu kaum dengan bahawa tiada ada nur bagi mereka itu dan iaitu segala mereka yang kafir, maka gugur mereka itu ke dalam Neraka hingga berkekalan selama-lamanya kerana tiada diampun daripadanya . Dan adalah segala orang yang lalu atas Shirath itu tiada berkata-kata mereka itu melainkan Anbiya΄, maka berkata mereka itu :

ﺴﻟّ    ﺴﻟّ   ﺍﻟﻟّﻬﻡّ
Ertinya : Ya Allah !!! Selamatkanlah, selamatkanlah .

Maka tatkala bersalahan mereka itu, maka setengahnya seperti kilat yang menyambar dan setengahnya seperti angin dan setengahnya seperti burung terbang dan setengahnya seperti kuda yang berlari . Maka ada yang berjalan, maka ada yang mengesot dan setengahnya orang yang gugur kakinya ke dalam Neraka iaitu kafir dan munaafiq dan ‘ishyaan { orang yang berma’shiat } .

Maka adalah Shirath itu titian yang sangat halus daripada rambut dan terlebih tajam daripada pedang, dibentangkan di atas mulut Neraka Jahannam sekira-kira kepala api Jahannam itu lalu di atas Shirath kadar satu mil, ya’ni nisbah kepada orang yang kafir dan orang yang ‘ashi . Bersalahan orang yang Mu΄min yang kamil, maka luas ia atas kadar nurnya .  

Timbangan Amal ( 'Aqiidatun Najiin )


Neraca Timbangan

Dan demikian lagi, wajib kita i’tiqadkan menimbang dan timbangan, maka adalah ia seperti kaifiat neraca dunia jua pada kelakuannya dan bahagian lidah dan tiang dan dua daunnya . Tiap-tiap satu daripada keduanya terlebih luas daripada segala lepasan tujuh petala langit dan bumi . Dan Jibril memegang ia dengan tiangnya lagi menilik ia kepada lidahnya . Dan Mikail amin atasnya dan tempatnya itu kemudian daripada hisab dan ditimbang akan segala manusia itu dengan timbangan yang satu .

Dan kata qiil : Bagi tiap-tiap orang yang beramal itu beberapa timbangan yang ditimbangkan dengan tiap-tiap daripadanya akan satu bagi daripada amalnya dan yang menunjukkan timbangan itu, firman Allah Ta‘ala :

۸ ﴿   …. ۚ ﭐﻟﺤﻕ  ﻴﻮﻤﺋﺫ   ﭐﻟﻮﺯﻥ

Dan bermula menimbang pada hari itu sebenarnya ” .
( Shurah Al A’raaf : Ayat 8 )

Dan satu daunnya daripada nur iaitu tempat taruh amal yang kebajikan dan satu daunnya zhulumah iaitu tempat taruh amal kejahatan dan mitsqalnya itu dzarrah supaya nyata adilnya . Maka yang ditimbang itu shurah kebajikan dan kejahatan yang disurat oleh Hafadzah .

Kata qiil : Amalnya itu tetapi dijadikan rupa, lagi berjisim, maka ditimbang akan dia, maka jikalau berat kebajikan daripada kejahatan, dimasukkan ke dalam Syurga dan yang berat kejahatannya daripada kebajikannya dimasukkan kepada Neraka kadar lebihnya itu jua . Dan jikalau bersamaan beratnya dimasukkan ke dalam Syurga jua dengan kurniaNya . Dan hadir pada timbangan itu Nabi kita Muhammad Shallallaahu ‘alaihi wa sallam . Demikian lagi segala aimmah yang empat melihat mereka itu pada segala orang yang mengikut madzhabnya .

Dan warid daripada hadits orang yang tujuh puluh ribu itu tiada dihisab atasnya mereka itu dan tiada ditimbang akan orang yang tujuh puluh ribu itu dan mensyafaatkan pula tujuh puluh ribu, tiap-tiap seorang daripada mereka itu, maka mereka itu tiada diberi surat lagi tiada ditimbang amalnya kerana adalah pada hisab dan timbang itu jadi masyaqqah keduanya bagi setengah orang yang ‘ashi dan dimudahkan bagi setengah orang Mu΄min, maka keduanya itu ‘ibarat daripada lintangkan kepada Allah Ta‘ala .

Dan adalah pada ketika itu yang memberi syafaat itu iaitu segala Rasul dan orang yang khawash yang mengikut bagi mereka itu . Maka pertama-tama orang yang memberi syafaat itu Nabi kita, maka syafaat yang besar itu iaitu kesenangan daripada panjang wuquf dan memasukkan ke dalam Syurga dengan tiada hisab dan mengeluarkan orang yang ada pada hatinya satu mitsqal dzarrah daripada iman itu tertentu bagi Nabi kita Muhammad Shallallaahu ‘alaihi wa sallam . Dan bersekutu bagi orang yang lain pula pada mensyafaatkan seperti mengeluarkan orang ahli al tauhid daripada api Neraka dan beberapa jema‘ah orang yang Mu΄min dilepaskan daripada ma’shiatnya . Maka adalah syafaat seorang itu kadar darjatnya pada Allah Ta‘ala . 

Menerima Surat Amalan Di Akhirat ( 'Aqiidatun Najiin )

Setiap Hamba Mengambil Shahifahnya Masing-Masing

Dan lagi, wajib kita i’tiqadkan mengambil oleh segala hamba akan shuhuf, erti segala suratan amalnya . Dan sungguhnya telah datang warid bahawa angin menerbangkan ia akan dia daripada khazanah di bawah ‘Arasy, maka tiada tersalah segala shuhuf itu akan tengkuk tuannya . Dan sungguhnya telah datang pula bahawasa tiap-tiap seorang mendakwa ia, maka diberikan dia akan suratnya, maka hasil berlawanan antara dua riwayat itu . Dan dihimpunkan antara keduanya dengan bahawasa angin menerbangkan dia dahulu daripada khazanah, maka bergantung tiap-tiap shahifah dengan tengkuk empunyanya . 


Kemudian menyeru oleh Malaikat akan mereka itu, maka mengambil ia akan dia bagi mereka itu pada tangan mereka itu . Maka bermula orang yang Mu΄min yang tha‘at, mengambil ia akan kitabnya dengan tangan kanannya . Dan kafir mengambil ia akan dia dengan tangan kirinya daripada pihak belakangnya . Dan adapun Mu΄min yang fasiq, maka telah menjazam oleh Mawardi dengan bahawasanya mengambil ia dengan tangan kanannya . Telah berkata ia dan iaitu yang masyhur . Dan pada kalam setengah mereka itu bahawasa di sana satu qaul dengan bahawasa mengambil ia dengan tangan kirinya . Dan bersalahan ‘Ulama΄, maka kata qiil : Mengambil ia akan dia dahulu daripada masuk Neraka . Dan kata   qiil : Kemudian daripada keluarnya daripada Neraka .

Bermula awal-awal orang yang diberi akan dia surat dengan tangan kanan itu Saiyyidina ‘Umar al Khaththab Radhiyallaahu ‘anhu dan kemudian daripada Saiyyidina ‘Umar itu, Abu Salamah Abdullah bin Abdu al Asad . Dan awal orang yang mengambil ia akan dia dengan tangan kirinya itu saudaranya al Aswad bin Abdu al Asad kerana bahawasanya ia awal-awal orang yang mubadarah akan Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam dengan berperang pada hari Badar .

Dan sungguhnya diriwayatkan bahawasanya menghulur ia akan tangannya supaya mengambil ia akan dia dengan tangan kanannya, maka menghela akan dia oleh seorang Malaikat, maka menjabat ia akan tangannya, maka mengambil ia akan dia dengan tangan kirinya daripada pihak belakangnya .

Maka dibaca oleh tiap-tiap seorang itu akan suratannya atau diberi ilham kepadanya, diketahuinya akan barang yang di dalamnya daripada kebajikan dan kejahatan, maka orang yang mengambil dengan tangan kanan itu isi Syurga, maka dihisab akan dia akan sebagai hisab yang sedikit . Dan yang mengambil dengan tangan kiri itu isi Neraka, kekal selama-lamanya, maka dihisab akan dia sebagai hisab yang sangat .       

Isnin, 11 Julai 2011

Azab Dan Nikmat Kubur ( 'Aqiidatun Najiin )

Azab Kubur Dan Nikmat Kubur

Dan wajib kita percaya akan azab kubur dan yang kena azab itu badan dan roh sekeliannya dengan ittifaq Ahli al Haq . Itulah yang mu’tamad . Dan adalah azab itu bagi kafir dan munaafiq dan bagi orang yang derhaka daripada segala Mu΄min . Dan kekal azab itu atas kafir dan munaafiq dan putus ia daripada setengah orang yang derhaka daripada orang yang Mu΄min dan iaitu orang yang ringan dosa mereka itu daripada orang yang derhaka . Maka bahawasanya diazabkan mereka itu dengan sekira-kira dosanya dan terkadang diangkatkan azab daripada mereka itu dengan sebab doa atau sedeqah apabila diqashad pahalanya baginya atau lain daripada yang demikian itu seperti qiraah seperti barang yang berkata akan dia oleh Ibnul Qayyim : Bermula tiap-tiap orang yang adalah ia tiada ditanya akan dia di dalam kuburnya, tiada disiksa akan dia di dalam kubur pula .

Dan setengah daripada azab kubur itu barang yang diriwayat daripada Abi Sa‘id al Khudri Radhiyallaahu ‘anhu berkata ia : Aku dengar akan Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda ia :

٬  ﺘﻧّﻴﻧﺎ   ﺘﺴﻌﻴﻦ     ﺘﺴﻌﺔ   ﻗﺑﺭﻩ   ﻓﻲ   ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ   ﻋﻟﻰ   ﭐﷲ   ﻴﺴﻟّ

ﻧﻔﺦ   ﺘﻧّﻴﻧﺎ   ّ ﺃﻥ   ﻟﻮ   ﺍﻟﺴّﺎﻋﻪ   ﺘﻘﻮﻡ   ﺤﺘّ   ﺘﻟﺪﻏﻪ     ﺘﻧﻬﺸﻪ

ﺧﺿﺭﺍﺀ    ﺃﻧﺑﺗﺖ   ﻤﺎ    ﺍﻷﺭﺽ    ﻋﻟﻰ

Ertinya : ‘ Mengerasi Allah Ta‘ala atas kafir di dalam kubur itu akan sembilan puluh sembilan ular yang besar-besar mengigit ia akan dia dan mengetik { mematuk } ia dengan bisanya akan dia hingga hari Qiyaamah . Jikalau bahawa satu ular daripadanya meniup ia atas bumi ini, nescaya tiada tambah suatu yang hijau ’ .

Dan setengah daripada azab kubur itu pula himpit kubur . Dan datang warid daripada hadits bahawasa bumi itu menghimpit ia akan dia hingga berselisih tulang rusuknya . Dan tiada lepas daripadanya oleh seorang dan jikalau kecil sekalipun, sama ada ia shaleh atau thaleh dan thaleh itu lawan shaleh melainkan Anbiya΄ dan melainkan Siti Fatimah binti Asad dan melainkan orang yang membaca shurah Al Ikhlas di dalam sakitnya . Dan jikalau lepas seorang daripadanya, nescaya lepaslah daripadanya Sa‘ad bin Mu‘adz yang gementar ‘Arasy al Rahman kerana matinya .

Dan setengah daripada azab itu sangat picik { sempit } kuburnya dan dibukakan satu pintu daripada beberapa pintu Neraka dan masuk api ke dalam kubur itu pagi dan petang dan lainnya daripada bagai-bagai azab .

Dan datang warid daripada hadits pula bahawa diringankan azab bagi orang yang ‘ashi dan diangkatkan dia pada malam Juma‘at dan pada bulan Ramadhan Dan datang pula warid orang yang mati malam Juma‘at atau harinya diazab akan dia satu saat jua, kemudian diangkatkan dia dan tiada dikembalikan kepadanya hingga hari Qiyaamah .

Nikmat Kubur

Dan demikian lagi, wajib kita i’tiqadkan nikmat kubur dan tiada tertentu ia dengan orang yang Mu΄minin ummat ini dan tiada tertentu ia dengan mukallaf . Dan setengah daripada nikmatnya itu diluaskan kuburnya tujuh puluh hasta lintangnya dan demikian lagi panjangnya .

Dan setengah daripadanya pula, dibuka satu pintu pada kubur itu daripada Syurga, maka masuk nikmat Syurga ke dalam kuburnya dan dipenuhkan dengan selasih dan dijadikan pada kuburnya itu satu kebun daripada beberapa kebun Syurga dan dijadikan qandil padanya, maka menerangkan bagi kuburnya itu seperti bulan purnama empat belas hari .

Dan sungguhnya datang warid bahawa Allah Ta‘ala mewahyu kepada Nabi Musa :

Belajar olehmu akan kebajikan dan mengajar olehmu akan dia akan manusia, maka bahawa Aku menerangkan bagi orang yang mengajarkan ‘ilmu dan orang yang belajarnya akan kubur mereka itu hingga tiada liar dan takut oleh mereka itu bagi tempat mereka itu ” .

Dan cerita daripada Umar hadits marfu’ : Barang siapa menerang di dalam segala masaajid Allah, ya’ni memasang pelita, nescaya diterangkan oleh Allah baginya di dalam kuburnya . Dan tiap-tiap daripada ini ditanggungkan atas hakikatnya pada ‘Ulama΄ .  

Malaikat Munkar Dan Nakir ( 'Aqiidatun Najiin )


Munkar Dan Nakir

Dan wajib kita i’tiqadkan soal Munkar dan Nakir akan segala mayat, sama ada ia Mu΄min atau kafir atau munaafiq . Dan hanyasanya dinamakan ini dua Malaikat dengan Munkar dan Nakir kerana datang keduanya akan mayat itu dengan rupa Munkar tiada pernah dilihat sekali-kali segala makhluq seumpama keduanya . Maka bahawasanya shifat keduanya seperti barang yang tersebut di dalam hadits bahawasa keduanya hitam, lagi biru keduanya . Mata keduanya seperti periuk tembaga . Dan pada suatu riwayat seperti kilat yang menyambar . Dan suara keduanya seperti guruh . Apabila berkata-kata keduanya akan mayat yang derhaka, keluar daripada mulut keduanya seperti api . Di dalam tangan tiap-tiap seorang daripada keduanya pemukul daripada besi, jikalau dipukul dengan dia akan segala bukit, nescaya hancur ia .Dan pada suatu riwayat di dalam tangan salah seorang daripada keduanya tongkat, jikalau berhimpun ahli Mina atasnya, nescaya tiada kuasa oleh mereka itu mengangkatkan dia .

Bermula kedua Malaikat itu bertanya bagi segala Mu΄min yang tha‘at dan yang ‘ashi atas qaul yang shahih tetapi berlemah-lembut keduanya dengan Mu΄min dan berkata keduanya baginya, apabila betul jawabnya, tidur olehmu akan sebagai tidur pengantin . Dan menjerkah keduanya akan munaafiq dan kafir .

Dan kata qiil : Bermula Mu΄min yang diberi taufiq baginya Mubasysyir dan Basyir . Dan adapun kafir dan Mu΄min yang ‘ashi, maka bagi keduanya Munkar dan Nakir . Kata qiil : Dan serta keduanya seorang Malaikat yang lain dikatakan baginya Nakur . Dan bermula barang yang dikatakan orang daripada bahawasanya datang dahulu daripada keduanya seorang Malaikat dikatakan baginya Ruman, maka haditsnya maudhu’ . Dan kata qiil : Padanya ﻟﻴّ ya’ni dhaif 

Dan adalah soal itu kemudian daripada tamam tanamnya pada ketika berpaling manusia . Dan tersebut di dalam hadits bahawasanya mendengar oleh mayat akan suara kertak kaus orang yang berjalan pada sisi kubur itu . Maka dikembalikan Allah Ta‘ala akan roh mayat itu kepada sekelian badannya seperti barang yang telah menjalankan kepadanya oleh jumhur dan iaitu yang zhahir pada beberapa hadits .

Dan kata Syeikh Ibnu Hajar : Dikembalikan roh itu kepada setengah badannya yang sebelah atas jua, tiada ternafi diithlaq nama mayat atasnya kerana hidupnya pada ketika itu, tiada hidup yang sempurna tetapi pekerjaan mutawassith antara mati dan hidup seperti tawassuth tidur antara keduanya . Dan dikembalikan kepadanya daripada pancaindera dan ‘aqal dan ‘ilmu barang yang terhenti atasnya faham khithab dan dapat sertanya mengembalikan jawab hingga ditanya akan dia .

Dan ahwal segala orang yang ditanyakan itu bersalah-salahan . Maka setengah daripada mereka itu orang yang ditanya akan dia oleh dua Malaikat itu tiap-tiap daripada keduanya kerana bersangatan atasnya. Dan setengah mereka itu ditanya akan dia oleh salah seorang daripada keduanya kerana takhfif atasnya . Dan adalah salah seorang daripada keduanya di bawah kakinya dan seorang lagi pada kepalanya dan ditanyakan satu kali jua .

Dan pada hadits Asma΄ bahawasanya ditanyakan dia tiga kali, dua . Daripada Jalal bahawasa orang yang Mu΄min diulang-ulangkan tanya hingga tujuh hari dan segala kafir diulang-ulangkan tanya hingga empat puluh hari . Dan bertanya keduanya akan tiap-tiap seorang dengan lughahnya atas qaul yang shahih, khilaf bagi orang yang berkata dengan bahasa Suryani . Dan ditanyakan mayat dan jikalau bercerai-cerai segala anggotanya sekalipun dan jikalau adalah mayat itu di dalam perut binatang sekalipun kerana tiada jauh . Bahawasanya Allah Ta‘ala mengembalikan baginya roh pada segala anggotanya yang ada dahulunya .

Dan apabila mati beberapa jema‘ah di dalam satu waktu pada beberapa negeri yang berjauh-jauhan, ditanyakan sekeliannya di dalam satu waktu itu jua . Telah berkata Al Qurthubi : Telah bersalah-salahan beberapa hadits pada kaifiat soal dan jawab . Maka setengah daripada mereka itu orang yang ditanyakan daripada setengah i’tiqadnya dan setengah mereka itu orang yang ditanyakan daripada sekeliannya dan ditanyakan daripada syahadah dan ditanya daripada iman dengan Muhammad Shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan pekerjaan tauhid . Maka menjawab ia dengan barang yang muwaafaqat barang yang mati ia atasnya daripada iman dan kufur atau syak .

Dan telah datang warid dengan tiada ditanyakan Anbiya΄ . Dan kata setengah : Tiada ditanyakan orang yang shiddiqin dan segala orang yang mati syahid ma’rakah dan orang yang muraabithin, ya’ni orang yang menunggu pada tempat yang ditakuti seperti tempat antara Muslimin dengan harbiyyin { kafir harbi } dan orang yang melazimkan bagi membaca :

١ ﴿   ﻗﺪﻴﺭ   ﺷﻰﺀ   ﻜﻞّ  ﻋﻟﻰٰ   ﻫﻮ   ﭐﻟﻤﻟﻚ   ﺑﻴﺩﻩ    ﭐﻟﺬﻯ   ﺗﺑٰﺭﻚ
Pada tiap-tiap malam daripada ketika sampai khabar bagi mereka itu, sama ada membaca akan dia pada ketika hendak tidur atau dahulu daripadanya . Dan seperti demikian itu shurah Sajdah . 

Dan demikian lagi orang yang membaca :

١ ﴿   ﺃﺤﺩ   ﭐﷲ  ﻫﻭ   ﻗﻞ
Di dalam sakit matinya dan orang yang mati sakit perut dan orang yang mati kena penyakit taun atau orang yang mati dengan lainnya  di dalam zaman taun, padahal sabar ia lagi mengira-girakan pahalanya dan orang yang mati malam Juma‘at atau harinya . Dan lain daripada yang tersebut itu, ada lagi yang tiada ditanya . Inilah pada mukallaf atau orang yang tiada mukallaf seperti mati di dalam kanak-kanak atau mati dalam gila pada waktu awal gila itu di dalam masa kanak-kanak, kekal gilanya hingga mati, maka tiada ditanya keduanya itu       

Ahad, 10 Julai 2011

Memelihara Loba Atas Makanan ( Penawar Bagi Hati ) siri 8Bab yang pertama pada menyatakan ( ﺍﻠﻄﻌﺎﻡ ﺷﺭﻩ ) sangat loba atas makanan

Adalah sangat loba atas makanan itu setengah daripada asal segala kejahatan kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan kerana daripadanya terjadi keinginan faraj . Kemudian apabila mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima’, nescaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan itu melainkan dengan harta .

Dan terjadi daripada ingin kepada harta itu, ingin kepada kemegahan kerana sukar mengusahai akan harta itu melainkan dengan kemegahan . Kemudian apabila menuntut ia harta dan kemegahan dan mendapat ia akan keduanya, nescaya berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan seperti riya΄ dan takabbur dan dengki dan berseteru dan lain daripadanya, dan tempat keluar semuanya itu, perut . Maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam akan pekerjaan lapar . Maka bersabda ia :

ﻭﺍﻠﻌﻄﺶ    ﺍﻠﺠﻭﻉ   ﻤﻥ   ﺗﻌﻠﻰ   ﭐﷲ   ﺍﻠﻰ   ﺍﺤﺏّ    ﻋﻤﻞ   ﻤﻥ  ﻤﺎ
Ertinya : ‘ Tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah Ta‘ala daripada lapar dan dahaga ’ .

Dan bersabda ia :

ﺍﻠﺠﻭﻉ   ﺍﻷﻋﻤﺎﻞ   ﺴﻴّ
Ertinya : ‘ Penghulu segala pekerjaan itu lapar ’ .
( Telah berkata Al ‘Iraqi bahawa ia tidak mendapati bagi hadith ini asalnya ) .

Dan sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

ﺍﻠﻌﺑﺎﺪﺓ   ﻫﻰ  ﺍﻠﻄّﻌﺎﻡ   ﻭﻗﻠّ   ﺍﻠﻌﺑﺎﺪ   ﻧﺼﻑ   ﺍﻠﻔﻜﺭ
Ertinya : ‘ Berfikir itu setengah ibadat dan sedikit makan itu ia satu ibadat ’ .

Dan sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

ﻮﺍﺑﻐﺿﻜﻢ   ﻭﺘﻔﻜّﺭﺍ   ﺠﻮﻋﺎ   ﺍﻄﻮﻠﻜﻢ   ﺗﻌﻠﻰ   ﭐﷲ  ﻋﻧﺪ   ﺍﻓﺿﻠﻜﻢ

ﻨﺆﻮﻡ    ﺷﺭﻮﺏ   ﺍﻜﻮﻞ    ﻜﻞّ    ﺗﻌﻠﻰ   ﭐﷲ   ﺍﻠﻰ
Ertinya : ‘ Yang lebih afdhal daripada kamu pada sisi Allah Ta‘ala yang lebih lama kamu lapar dan berfikir dan yang lebih dibenci daripada kamu kepada Allah Ta‘ala tiap-tiap yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur ’ .

Dan sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

ﺤﺴﺏ   ﺑﻄﻧﻪ   ﻤﻦ   ﺸﺭّﺍ   ﻮﻋﺎﺀ   ﺁﺪﻡ   ﺍﺑﻦ   ﻤﻸ  ﻤﺎ

ﺻﻟﺑﻪ   ﻴﻘﻤﻦ   ﻟﻘﻴﻤﺎﺖ    ﺁﺪﻡ   ﺍﺑﻦ
Ertinya : ‘ Tiada memenuhkan manusia akan bejana yang lebih jahat daripada perutnya, memada akan manusia oleh beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya ’ .
Menyebut akan segala hadith ini Al Imam Al-Ghazali di dalam kitab  Ar Arba‘in fii Usuliddin .

Dan ketahui olehmu bahawasanya bagi lapar itu beberapa faedah :
1. Setengah daripadanya nipis hati hingga mendapat ia akan sedap mengerjakan ‘ibadat .

2. Dan setengah daripadanya cerdik hati kerana kenyang itu menyebabkan bodoh .

3. Dan setengah daripadanya memecahkan keinginan mengerjakan maksiat dan mengerasi atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan .

4. Dan setengah daripadanya ringan tubuh bagi sembahyang tahajjud dan mengerjakan ‘ibadat dan hilang mengantuk yang menegah ia daripada ‘ibadat .

5. Dan setengah daripadanya memada dengan sedikit harta dunia .

Adapun kenyang itu, maka ada padanya beberapa kebinasaan :

1. Ketiadaan sedap mengerjakan ‘ibadat .

2. Menambah keinginan nafsu .

3. Ketiadaan kasihan akan yang miskin, kerana apabila ia kenyang, nescaya menyangka ia akan sekalian manusia semuanya kenyang . Bersalahan lapar . Maka ia sebab bagi kasihan belas akan orang miskin . Dan inilah setengah daripada hikmah wajib puasa .

4. Lemah daripada mengingat akan ‘ilmu yang memberi manfaat .

5. Bahawasanya orang yang sempurna imam itu pergi datang ia kepada masjid, dan orang yang banyak kenyang itu, lagi datang kepada jamban .

Maka jika engkau berkata : Sesungguhnya telah jadi kenyang itu ‘adat bagiku, maka betapa aku meninggalkan dia ? Maka dijawab bahawasanya yang demikian itu mudah atas mereka yang menghendaki akan dia dengan diansur-ansur, dan iaitu bahawa mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada makanan engkau yang biasa kadar sesuap hingga mengurangi engkau akan sepinggan di dalam sebulan . Maka tiada nyata bekas mengurangkan itu pada diri engkau dan jadilah menyedikitkan itu ‘adat engkau :

Dan ketahui olehmu bahawasanya menyedikitkan makan itu tiga pangkat :

1. Pangkat As Siddiqin, iaitu menyimpan atas kadar memelihara badannya daripada binasa, dan iaitu kadar ditakuti dengan sebab kurang daripadanya akan binasa ‘aqal atau menyebabkan mati .

2. Bahawa terpada ia dengan setengah cupak tiap-tiap hari, dan iaitu memenuhi sepertiga perut . Dan atas yang demikian itu memperbuat oleh Saiyidina Umar Radhiyallaahu ‘anhu dan jama‘ah daripada Shahabat kerana adalah makanan mereka itu segantang sya‘ir pada tiap-tiap tujuh hari .

3. Bahawa memadakan secupak tiap-tiap hari . Dan apabila melebihi akan yang demikian itu, maka ia bersekutu akan orang kebanyakan, dan masuk di dalam membanyakkan makan .

Adapun menyedikitkan makan dengan ditilik kepada masa, maka iaitu tiga pangkat juga :

1. Yang lebih tinggi bahawa lapar ia tiga hari atau lebih, ertinya tiap-tiap hari atau lebih sekali makan . Maka sesungguhnya adalah Saiyidina Abu Bakar Radhiyallaahu ‘anhu lapar ia enam hari .

2. Dan adapun yang pertengahannya, bahawa makan ia pada tiap-tiap dua hari .

3. Dan yang lebih rendah, bahawa makan ia tiap-tiap hari sekali .

Adapun mereka yang makan dua kali pada tiap-tiap hari, maka tiada ada baginya kelakuan lapar sama sekali . Dan adalah ia meninggalkan kelebihan lapar .

Wallaahu a’lam .