Selasa, 19 November 2013

Kecelaan Marah - Sairus SaalikiinIni Suatu Fashal Pada Menyatakan Kecelaan Marah

Sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Marah itu iaitu membinasakan iman seperti membinasakan jadam akan madu ’ . R. Thabrani dan Al Baihaqi ( hadits dhaif )

Dan lagi, sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Tiada marah seorang itu melainkan hampir ia atas api Neraka Jahannam ’ . R. Al Bazzar dan Ibnu Adi ( hadits dhaif )

Ertinya : ‘ Menceritakan oleh Saiyyidina Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu akan hadits bahawasanya seorang laki-laki berkata ia bagi Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dengan katanya : Ya Rasulullah ! Suruh olehmu akan daku dengan berbuat amal dan hendaklah amal itu sedikit sahaja . Maka sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam baginya : ‘ Jangan engkau marah akan seseorang. Kemudian mengulangi ia akan pertanyaan itu, maka sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam : ‘ Jangan engkau marah akan seseorang ’ . R. Bukhari

Dan lagi, sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Apa yang kamu  bilang di dalam kamu itu orang yang sangat berani ? Maka kami jawab : Orang yang sangat berani itu iaitu orang yang tiada dapat dikalahkan akan dia oleh beberapa orang laki-laki . Maka sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam : ‘ Bukan orang yang demikian itu orang yang berani tetapi orang yang sangat berani itu iaitu orang yang memiliki akan dirinya pada ketika ia marah, ya’ni orang yang dapat menahan akan marahnya itu pada ketika ia sangat marah itu ’ . R. Muslim

( Syahdan ) Ketahui olehmu bahawa bagi manusia di dalam marahnya itu iaitu tiga darjat :

Darjat yang pertama : Iaitu ketiadaan baginya marah sekali-kali, ya’ni sama ada di dalam pekerjaan yang baik atau di dalam pekerjaan yang jahat . Dan demikian itu dicela oleh Syara’ dan dicela oleh adat pula . Inilah murad dengan perkataan Imam Syafie radhiyallaahu ‘anhu :

Ertinya : Apabila didatang oleh seorang akan sesuatu sebab yang membawa kepada marah, maka tiada ia marah, maka adalah orang itu seperti himar, ya’ni seperti keldai, ya’ni seperti binatang, bukan manusia .

Darjat yang kedua : Iaitu pertengahan iaitu orang yang marah sebab melihat ia akan pekerjaan kejahatan yang dicela Syara’ dan tiada ia marah pada ketika melihat ia akan pekerjaan yang dipuji oleh Syara’ dan jikalau tiada muwaafaqat dengan nafsunya sekalipun, ya’ni adalah marahnya itu dan tiada marahnya itu mengikut akan yang disuruh akan dia oleh Syara’, bukan marahnya itu dan tiada marahnya dengan kehendak hawa nafsunya . Maka inilah martabat yang dipuji oleh Syara’ akan Shahabat Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam yang tersebut di dalam firman Allah Ta‘ala :

Ertinya : “ Adalah shahabat Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam itu sangat mereka itu marah akan orang kafir padahal berkasih-kasihan antara mereka itu ” . QS Al Fath : 29

Darjat yang ketiga : Iaitu orang yang marah sebab mengikut hawa nafsunya . Dan martabat inilah yang dicela oleh Syara’ yang tersebut kecelaan di dalam ayat Al Quran dan beberapa hadits Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam yang tersebut dahulu itu dan lainnya .

Ertinya : Dan diriwayatkan akan hadits bahawa Saiyyidatina ‘Aisyah radhiyallaahu ‘anha, adalah ia marah pada suatu waktu, maka sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam : ‘ Apa keadaanmu, telah datang syaithanmu ? . Maka berkata ia bagi Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam : ‘ Engkau tiada bagimu syaithan ? Maka sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam : ‘ Bahkan, tetapi aku berdoa akan Allah Ta‘ala, maka menolongi Ia akan daku atasnya, maka Islam ia, maka tiada menyuruh ia melainkan dengan berbuat kebajikan ’ . R. Muslim

Dan kata Saiyyidina Ali radhiyallaahu ‘anhu :

Ertinya : ‘ Adalah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam tiada ia marah kerana dunia . Maka apabila marah akan dia oleh marah yang sebenar nescaya tiada mengetahui akan dia oleh seseorang dan tiada dapat kuat berdiri bagi marahnya oleh sesuatu hingga dapat ia menolong akan kebenaran itu ’ .

Ketahui olehmu bahawasanya orang yang kuat marah itu jika tiada dapat dihilangkan akan marahnya itu secara keseluruhan, maka hendaklah dikurangi akan marahnya itu dengan dilawaninya akan dia dan diperangi akan dia hingga kembali ia kepada marah yang pertengahan iaitu marah yang dituntut oleh Syara’ seperti yang tersebut pada darjat yang kedua dahulu itu kerana asal jadi marah itu daripada orang yang membesarkan diri itu dengan merendahkan diri dan menghinakan diri . Dan sayugianya bahawa diketahui asal kejadian dirinya itu iaitu daripada suatu yang terlebih hina iaitu daripada air mani yang keji, kemudian dijadikan segumpal darah yang najis, kemudian maka dijadikan segumpal daging yang hina, kemudian maka dijadikan rupa kanak-kanak yang dhaif . Maka sekalian itu menunjukkan kehinaan diri yang dapat menghilangkan takabbur ( sombong ) itu . Dan apabila hilang takabbur itu nescaya hilang kuat marah itu dan jadi bershifat ia dengan hilm iaitu tiada kuat marah dan kembali kepada marah yang pertengahan iaitu yang dituntut oleh Syara’ dahulu itu .

( Syahdan ) Apabila bangkit marah seseorang itu hendaklah dihilangkan marahnya itu dengan dua perkara . Pertama dengan ‘ilmu dan kedua dengan amal .    

Adapun dengan ‘ilmu itu iaitu dengan enam perkara :

Pertama : Apabila marah seorang itu, maka hendaklah difikirkannya dan dibangkitkannya di dalam hatinya akan ayat-ayat Al Quran dan hadits-hadits Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam yang menyebutkan kelebihan orang yang menahan akan marahnya .

Dan kata Malik bin Harits radhiyallaahu ‘anhu : Adalah Saiyyidina Umar radhiyallaahu ‘anhu, marah ia akan seseorang, maka menyuruh ia memalu akan orang itu, lalu berkata ia bagi Saiyyidina Umar itu :

Ertinya : Hai Amirul Mu΄minin ! Ambil olehmu akan memaafkan kesalahan manusia dan suruh olehmu akan dia dengan berbuat kebajikan dan berpaling engkau daripada orang jahil .

Maka ketika itu membaca Saiyyidina Umar radhiyallaahu ‘anhu akan ayat tadi :

Ertinya : “ Ambil olehmu akan memaafkan kesalahan manusia dan suruh olehmu akan dia dengan berbuat kebajikan dan berpaling engkau daripada orang jahil ” . QS Al A’raaf : 199

Maka mengulang-ulang ia akan ayat itu serta ia memikirkan akan maknanya, kemudian maka memaafkan ia akan orang yang hendak dipalunya itu lalu melepaskan ia akan dia .

Dan lagi, adalah Saiyyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallaahu ‘anhu marah ia akan seseorang, maka menyuruh ia memalu akan orang itu, maka membaca ia akan firman Allah Ta‘ala :

Ertinya : “ Beberapa pahala orang yang menahan akan marahnya itu dan orang yang memaafkan daripada kesalahan manusia itu ” .
QS Ali Imran : 134

Kemudian maka berkata ia bagi hambanya : Lepaskan olehmu akan orang itu .

Dan demikian lagi, apabila marah seorang itu hendaklah memikirkan dan mengingatkan beberapa hadits Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam yang menyebutkan kejahatan orang yang marah itu dan beberapa hadits Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam yang menyebutkan kelebihan orang yang menahan akan marahnya itu dan kelebihan orang yang memaafkan kesalahan orang itu seperti yang lagi akan datang beberapa hadits yang menyebutkan kelebihan orang yang menahan akan marahnya itu .

Keduanya : Apabila marah seseorang itu, maka hendaklah ia menakuti akan dirinya dengan siksa Allah Ta‘ala seperti kata ia bagi dirinya :

Ertinya : Qudrat Allah Ta‘ala atasku itu terlebih besar daripada qudratku atas manusia ini . Jikalau aku lepaskan marahku atas manusia ini nescaya tiada aku sentosa bahawa melepaskan Allah Ta‘ala akan murkaNya atasku di dalam hari Qiyaamah .

Dan kata Imam Al Ghazali rahimahullaahu Ta‘ala :

Ertinya : ‘ Dan menyuruh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam akan washiifa iaitu seorang pelayan yang masih muda kepada suatu hajat, maka lambat ia datang . Maka tatkala ia datang kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, maka bersabda ia : ‘ Jikalau tiada aku takut akan balasan orang yang memalu akan orang pada hari Qiyaamah nescaya aku sakitkan akan dikau dengan memalu akan dikau ’ .

Ketiga : Apabila marah seorang itu, maka hendaklah menakuti akan dirinya dengan kesusahan orang yang berseteru ( bermusuh ) itu dan kesusahan orang yang berkelahi itu kerana marah akan seorang itu membawa kepada berkelahi dengan dia dan berkelahi itu membawa kepada fitnah yang amat besar yang membawa kesusahan di dalam dunia dan membawa kesakitan di dalam dunia dan barangkali membawa kepada binasa dunia .

Keempat : Apabila marah seorang itu, maka hendaklah memikirkan ia akan sangat keji rupa orang yang marah itu dan memikirkan akan yang demikian itu pada dirinya kerana orang yang marah itu diserupakan dengan anjing dan binatang yang buas yang memberi mudharat akan manusia . Dan diserupakan orang yang halim yang tiada kuat marah itu seperti Anbiya΄ dan Auliya΄ . Dan hanyasanya orang yang ber‘aqal itu sayugianya menyerupai akan Anbiya΄ dan ‘Ulama΄ dan jangan ia menyerupai akan anjing dan binatang yang buas itu .

Kelima : Apabila marah seseorang itu, maka hendaklah ia memikirkan sebab yang membawa marah akan seseorang itu, maka iaitu tiada baginya daripada sebab, iaitulah seperti dikata syaitan baginya di dalam hati : Mengapa tiada engkau marah akan orang yang menyakiti akan dikau atau orang yang memberi malu akan dikau dan tiada malu engkau bahawa dikata oleh orang akan dikau penakut dan lemah dan hina pada orang lain daripada orang banyak . Maka engkau kata bagi dirimu : Inilah perkataan syaitan, padahal ia berkehendak mengadu-ngadu akan dikau dengan saudaramu yang Muslim dan lagi adalah syaitan itu berkehendak membinasakan akan dikau di dalam akhirat pada hari Qiyaamah . Maka, adakah engkau malu kepada manusia padahal tiada malu akan Allah Ta‘ala, dan adakah engkau takut dimalukan oleh manusia di dalam dunia padahal engkau tiada takut hina di dalam akhirat . Dan jikalau engkau marah nescaya dapat beberapa siksa Allah Ta‘ala dan beberapa murkaNya  di dalam akhirat . Maka sebab inilah barangkali hilang marahmu itu, insyaa Allaahu Ta‘ala .

Keenam : Apabila engkau marah akan seseorang, maka hendaklah engkau ketahui bahawasanya orang yang marah itu pada hakikatnya tiada ia redha akan perbuatan Allah Ta‘ala yang dilakukanNya atas hambaNya itu dan tiada ia redha akan kehendak Allah Ta‘ala yang tiada muwaafaqat dengan kehendak dirinya . Maka dengan yang demikian itu adalah orang yang marah itu sejahil-jahil manusia akan Tuhannya dan yang demikian itu membawa kepada murka Allah Ta‘ala akan dia seperti yang tersebut di dalam hadits Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Bahawasanya marah seseorang itu iaitu sebab yang mendatangkan murka Allah Ta‘ala akan dia ’ . ( Belum dijumpai perawi hadits ini )

Adapun amal yang menghilangkan marah seseorang itu, maka iaitu apabila marah seseorang itu, maka hendaklah ia mengucap : 

ﺍﻠﺮﺠﻴﻡ  ﺍﻠﺸﻴﻂﺎﻥ  ﻤﻦ  ﺑﭑﷲ  ﺃﻋﻮﺫ
Ertinya : ‘ Aku meminta peliharakan dengan Allah Ta‘ala daripada kejahatan syaithan yang kena rejam yang mengerakkan marah ini ’ .

Demikianlah disuruh oleh Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam mengucap akan dia oleh tiap-tiap orang yang marah itu supaya hilang marah itu kerana telah maklum bahawasanya adalah marah itu daripada syaithan .

Ertinya : ‘ Dan adalah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam apabila melihat melihat ia akan Saiyyidatina Aisyah radhiyallaahu ‘anha marah, maka mengambil ia akan hidungnya, ya’ni memegang Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam akan hidung Saiyyidatina Aisyah radhiyallaahu ‘anha dan bersabda ia : Ya ‘Uwaisy ! ( maksudnya Aisyah ) Kata olehmu :

Ertinya : ‘ Ya Allah, Tuhan Nabi Muhammad ! Ampuni olehMu bagiku akan dosaku dan hilangkan olehmu akan marah di dalam hatiku dan peliharakan olehMu akan daku daripada segala fitnah yang menyesatkan ’ .

Dan apabila tiada hilang marah itu dengan mengucap :

ﺍﻠﺮﺠﻴﻡ  ﺍﻠﺸﻴﻂﺎﻥ  ﻤﻦ  ﺑﭑﷲ  ﺃﻋﻮﺫ

Dan dengan diucap doa ini, maka jika ia marah di dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk dan jika ia marah di dalam keadaan duduk, maka hendaklah ia berbaring seperti sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Marah itu iaitu bara api yang menyala di dalam hati . Tiadakah kamu lihat akan kembung urat leher orang yang marah itu dan merah dua matanya ? Maka apabila mendapat seseorang daripada kamu akan sesuatu daripada yang demikian itu, maka hendaklah jika ia berdiri, maka hendaklah duduk . Dan jika ia duduk, maka hendaklah ia tidur, ya’ni berbaring . Maka jika tiada hilang marah yang demikian itu, maka hendaklah ia mengambil sir sembahyang dengan air yang sejuk atau hendaklah ia mandi, maka bahawasanya marah itu api dan tiada memadamkan api itu melainkan oleh air ’ .

Dan sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Apabila marah seseorang daripada kamu itu, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang, maka hanyasanya marah itu jadi daripada api ’ .   R. Abu Daud

Dan pada riwayat yang lain :

Ertinya : ‘ Bahawasanya marah itu daripada syaithan dan bahawasanya syaithan itu dijadikan akan dia daripada api dan hanyasanya padam api itu dengan air . Maka apabila marah seseorang daripada kamu, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang ’ . R. Abu Daud

Dan kata Saiyyidina Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu :

Ertinya : ‘ Apabila marah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam padahal ia berdiri, maka duduk ia dan apabila ia marah padahal ia duduk, maka berbaring ia, maka hilanglah marahnya ’ . R. Ibnu Abid Dunya Wallaahu a’lam .

Rujukan : Kitab Sairus Saalikiin jilid 3