Khamis, 28 Februari 2013

Penawar Bagi Hati siri 8Bab Yang Pertama Pada Menyatakan ( Syarhuth Tha ‘aam )
Sangat Loba Atas Makanan

Adalah sangat loba atas makanan itu setengah daripada asal segala kejahatan kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan kerana daripadanya terjadi keinginan faraj . Kemudian apabila mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima’, nescaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan itu melainkan dengan harta .

Dan terjadi daripada ingin kepada harta itu, ingin kepada kemegahan kerana sukar mengusahai akan harta itu melainkan dengan kemegahan . Kemudian apabila menuntut ia harta dan kemegahan dan mendapat ia akan keduanya, nescaya berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan seperti riya΄ dan takabbur dan dengki dan berseteru ( bermusuh ) dan lain daripadanya, dan tempat keluar semuanya itu, perut . Maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam akan pekerjaan lapar . Maka bersabda ia :

َﺍﻠََِْ   ِ ﺍﻠُْْ   َِ   ََﺎﻠَ   ﭐﷲِ   َِ   َََّّ   ٍ ََ   ِْ  َ
Ertinya : ‘ Tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah Ta‘ala
daripada lapar dan dahaga ’ .

Dan bersabda ia :

ﺍﻠُُْْ  ِ ﺍﻷََْﺎﻞ  ُ َِّ
Ertinya : ‘ Penghulu segala pekerjaan itu lapar ’ . ( Telah berkata Al ‘Iraqi bahawa ia tidak mendapati bagi hadith ini asalnya ) .

Dan sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

ُ ﺍﻠَِْﺎﺪَ   َِ ِ ﺍﻠﻄََّﺎﻡ  ُ ََِّ   ﺍﻠَِْﺎﺪَﺓِ   ُِْ   ﺍﻠُِْْ
Ertinya : ‘ Berfikir itu setengah ibadat dan sedikit makan itu
ia satu ibadat ’ .

Dan sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

ٍ ًَََُّ   ًُْ   ََُُْْ   ََﺎﻠَ   ﭐﷲِ  َِْ   َْﺿَُُْ

َُْ  ٍَُْ  ٍ َُْ   ُُّّ   ََﺎﻠَ   ﭐﷲِ  َِ  َََْﺿُُْ

Ertinya : ‘ Yang lebih afdhal daripada kamu pada sisi Allah Ta‘ala yang lebih lama kamu lapar dan berfikir dan yang lebih dibenci daripada kamu kepada Allah Ta‘ala tiap-tiap yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur ’ .

Dan sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

َِِْ   ِْ   ًَّّﺍ   َِﺎﺀً   ﺁﺪََ   ﺍﺑُْ  َ َ  َ

َُُْ   َُِْ   َََُْﺎﺖٌ    ﺁﺪََ   ﺍﺑَْ  ََْ  

Ertinya : ‘ Tiada memenuhkan manusia akan bejana yang lebih jahat daripada perutnya, memada akan manusia oleh beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya ’ . Menyebut akan segala hadith ini Al Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ar Arba‘in fii Usuluddin .

Dan ketahui olehmu bahawasanya bagi lapar itu beberapa faedah :

1. Setengah daripadanya nipis hati hingga mendapat ia akan sedap mengerjakan ‘ibadat .

2. Dan setengah daripadanya cerdik hati kerana kenyang itu menyebabkan bodoh .

3. Dan setengah daripadanya memecahkan keinginan mengerjakan maksiat dan mengerasi atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan .

4. Dan setengah daripadanya ringan tubuh bagi sembahyang tahajjud dan mengerjakan ‘ibadat dan hilang mengantuk yang menegah ia daripada ‘ibadat .

5. Dan setengah daripadanya memada dengan sedikit harta dunia .

Adapun kenyang itu, maka ada padanya beberapa kebinasaan :

1. Ketiadaan sedap mengerjakan ‘ibadat .

2. Menambah keinginan nafsu .

3. Ketiadaan kasihan akan yang miskin, kerana apabila ia kenyang, nescaya menyangka ia akan sekalian manusia semuanya kenyang . Bersalahan lapar . Maka ia sebab bagi kasihan belas akan orang miskin . Dan inilah setengah daripada hikmah wajib puasa .

4. Lemah daripada mengingat akan ‘ilmu yang memberi manfaat .

5. Bahawasanya orang yang sempurna imam itu pergi datang ia kepada masjid, dan orang yang banyak kenyang itu, lagi datang kepada jamban .

Maka jika engkau berkata : Sesungguhnya telah jadi kenyang itu ‘adat bagiku, maka betapa aku meninggalkan dia ? Maka dijawab bahawasanya yang demikian itu mudah atas mereka yang menghendaki akan dia dengan diansur-ansur, dan iaitu bahawa mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada makanan engkau yang biasa kadar sesuap hingga mengurangi engkau akan sepinggan di dalam sebulan . Maka tiada nyata bekas mengurangkan itu pada diri engkau dan jadilah menyedikitkan itu ‘adat engkau :

Dan ketahui olehmu bahawasanya menyedikitkan makan itu tiga pangkat :

1. Pangkat As Siddiqin, iaitu menyimpan atas kadar memelihara badannya daripada binasa, dan iaitu kadar ditakuti dengan sebab kurang daripadanya akan binasa ‘aqal atau menyebabkan mati .

2. Bahawa terpada ia dengan setengah cupak tiap-tiap hari, dan iaitu memenuhi sepertiga perut . Dan atas yang demikian itu memperbuat oleh Saiyidina Umar radhiyallaahu 'anhu dan jama‘ah daripada Shahabat kerana adalah makanan mereka itu segantang sya‘ir pada tiap-tiap tujuh hari.

3. Bahawa memadakan secupak tiap-tiap hari . Dan apabila melebihi akan yang demikian itu, maka ia bersekutu akan orang kebanyakan, dan masuk di dalam membanyakan makan .

Adapun menyedikitkan makan dengan ditilik kepada masa, maka iaitu tiga pangkat juga :

1. Yang lebih tinggi bahawa lapar ia tiga hari atau lebih, ertinya tiap-tiap hari atau lebih sekali makan . Maka sesungguhnya adalah Saiyidina Abu Bakar radhiyallaahu ‘anhu lapar ia enam hari .

2. Dan adapun yang pertengahannya, bahawa makan ia pada tiap-tiap dua hari .

3. Dan yang lebih rendah, bahawa makan ia tiap-tiap hari sekali .

Adapun mereka yang makan dua kali pada tiap-tiap hari, maka tiada ada baginya kelakuan lapar sama sekali . Dan adalah ia meninggalkan kelebihan lapar .

Wallaahu a’lam .

Rabu, 27 Februari 2013

Azab Terhadap Orang Kafir Di Akhirat !!!


Bismillaah .

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Ertinya : ‘ Gigi atau taring orang kafir penghuni Neraka itu sebesar bukit Uhud dan kulitnya setebal tiga hari perjalanan dengan kenderaan yang kencang ’ .

At Tirmidzi meriwayatkan daripada Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Ertinya : ‘ Tebal kulit orang kafir penghuni Neraka adalah empat puluh dua hasta dan gigi gerahamnya sebesar bukit Uhud . Tempat duduknya di Neraka Jahannam seperti jarak antara Mekkah dan Madinah ’ . Hadits tersebut hasan shahih gharib dari hadits Al A’masy

Dalam riwayat lain dikatakan ;

Pahanya sebesar gunung dan tempat duduknya dari api Neraka yang besarnya tiga rabzah ’ . Diriwayatkan dari Shali budak At Tauamah dari Abu Hurairah . Hadits tersebut hasan gharib . Ia berkata ; Ar Rabzah itu jaraknya seperti antara Mekkah dan Madinah .

Ibnu Al Mubarak meriwayatkan dari Yunus dari Az Zuhri dari Sa‘id Ibnu Al Musaiyyib dari Abu Hurairah, ia berkata ;

Pada hari Qiyaamah, gigi geraham orang-orang kafir lebih besar dari bukit Uhud . Mereka dibesarkan supaya memenuhi Neraka dan merasakan azab ’ .

Al Laits Ibnu Sa‘ad meriwayatkan dari Khalid Ibnu Yazid dari Sa‘id Ibnu Abu Hilal dari Sa ‘id Al Maqbari dari Abu Hurairah, ia berkata ;

Geraham orang-orang kafir sebesar bukit Uhud, pahanya sebesar gunung, keningnya sebesar Al Wirqan, tempat duduknya seperti jarak aku dengan Ar Rabzah, tebal pundaknya ( bahunya ) tujuh puluh hasta dan perutnya sebesar gunung ’ . Diriwayatkan oleh Al Jauhari .

Al Wirqan adalah sebuah gunung di Madinah sebagaimana diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik. Ia mengatakan bahawa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Ertinya : ‘ Ketika Allah memunculkan gunung, Dia menjadikan enam bukit besar . Tiga di Mekkah ( Tsur, Tsubair dan Hira’ ) dan tiga di Madinah ( Uhud, Wirqan dan Radhwa ) ’ .   

Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Sufyan Ibnu ‘Uyainah dari ‘Amru Ibnu Dinar dari ‘Ubaid Ibnu ‘Umair, ia mengatakan bahawa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Ertinya : ‘ Kulit orang kafir tebalnya tujuh puluh hasta dan gigi gerahamnya sebesar bukit Uhud ’ .

‘Amru Ibnu Maimunah meriwayatkan, ia mendengar bahawa antara kulit orang kafir dengan tubuhnya, satu teriakan seperti teriakan binatang liar .

At Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Al Mukhairiq dari Ibnu Umar. Ia mengatakan bahawa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Ertinya : ‘ Orang kafir, lidahnya benar-benar diseret satu farsakh sampai dua farsakh yang akan diinjak oleh manusia ’ .

( Satu farsakh lebih kurang lapan kilometer atau tiga batu setengah )     

Wallaahu a’lam .

Rujukan : Kitab At Tadzkirah Fii Ahwaalil Mauta Wa Umuuril Akhirah .

Isnin, 25 Februari 2013

Adab Sebelum Makan - Sairus Saalikiin jilid 2


Fashal Yang Pertama

Pada Menyatakan Adab Yang Dahulu Daripada Makan

Adab-adab yang dahulu daripada makan iaitu tujuh perkara :

Adab yang pertama : Bahawa adalah makanan itu halal seperti yang lagi akan datang pada bicara halal dan haram insyaa Allaah Ta‘ala kerana firman Allah Ta‘ala :

Ertinya : “ Hai segala Rasul ! Makan oleh kamu dengan makanan yang baik-baik dan perbuat oleh kamu akan amal yang shaleh ” .
( QS Al Mu΄minuun : 51 )

Dan murad ( yang dikehendaki ) dengan makanan yang baik-baik itu iaitu makanan yang halal .

Adab yang kedua : Bahawa sunat dahulu daripada makan itu membasuh tangan kerana sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Mengambil wudhu΄ dahulu daripada makan itu menafikan (menghilangkan) papa dan kemudian daripada makan itu menafikan was-was syaithan dan membaikkan penglihatan ’ .

Dan murad ( yang dikehendaki ) dengan wudhu΄ di sini ialah membasuh tangan 

Adab yang ketiga : Bahawa yang terlebih utama menaruh makanan itu di atas sufrah iaitu suatu tempat yang dihamparkan pada tempat makan itu kerana demikian itu terlebih hampir kepada sunnah yang diperbuat oleh Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam .

Dan adalah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam apabila didatangkan akan dia dengan makanan, maka menaruhkan ia akan dia di atas sufrah kerana yang demikian itu terlebih hampir kepada merendahkan diri . Dan tiada makruh menaruhkan makanan itu di atas meja tetapi adalah yang demikian itu bid‘ah yang mubah .

Adab yang keempat : Bahawa membaikkan akan kedudukannya itu dengan sopan, ya’ni tetap duduknya daripada permulaan makan itu hingga akhirnya kerana adalah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam itu terkadang menaruhkan ia akan kedua lututnya dan duduk ia di atas dua belakang kakinya dan terkadang mendirikan ia akan kakinya yang kanan dan duduk ia di atas kakinya yang kiri 

Dan makruh makan padahal ia berdiri atau berbaring atau bersandar kerana sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Tiada aku makan padahal aku bersandar, hanya sanya aku hamba Allah, aku makan seperti barang kelakuan makan seorang hamba dan aku duduk seperti barang kelakuan duduk hamba ’ .
R. Al Bazzaar .

Dan demikian lagi, makruh minum air padahal ia berdiri atau bersandar atau berbaring tetapi tiada makruh memakan buah-buahan atau barang sebagainya padahal ia bersandar atau berbaring atau berdiri .

Diriwayatkan oleh setengah ‘Ulama΄ daripada Saiyyidina Ali karramallaahu wajhah bahawasanya ia makan roti kering di atas tilamnya padahal ia berbaring atas perutnya dan orang ‘Arab sesungguhnya telah memperbuat ia akan dia .

Adab yang kelima : Bahawa berniat ia dengan makannya itu akan kuat dengan dia atas thaat akan Allah Ta‘ala supaya jadi makannya itu akan thaat . Dan jangan mengqashad dengan makannya itu akan berlazat-lazat dan bersedap-sedap jua . Dan sayugianya bahawa ia mengurangkan makan itu kerana makan itu tiada menjadi akan ‘ibadat melainkan dengan demikian itu . Sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Tiada memenuh oleh anak Adam akan sesuatu bejana yang terlebih jahat daripada memenuh akan perutnya . Memadalah akan anak Adam memakan akan beberapa suap yang mendirikan shulbinya pada berbuat ‘ibadat . Maka jikalau tiada diperbuat akan yang demikian itu, maka sepertiga perut yang pertama itu bagi tempat makanan dan sepertiga yang kedua itu bagi tempat minuman dan sepertiga yang ketiga itu bagi tempat bernafas ’ .
R. Tirmidzi dan Ibnu Majah .

Dan lagi, sayugianya jangan ia makan melainkan kemudian daripada lapar kerana makan padahal ia kenyang itu mengaratkan akan hati dan mengelapkan akan dia . Dan sunat ia berhenti daripada makan itu dahulu daripada kenyang .

Adab yang keenam : Bahawa redha ia dengan makanan yang ada kepadanya daripada rezekinya dan redha ia dengan makanan yang hadir padanya dan jangan ia bersungguh-sungguh pada menuntut makanan yang sedap-sedap dan yang lebih-lebihdan jangan ia menanti akan lauk makan yang baik-baik daripada gulai dan sayur-sayuran .

Adab yang ketujuh : Bahawa bersungguh-sungguh ia memilih makan itu beserta dengan orang banyak dan jikalau bersama-sama dengan ahlinya dan anaknya sekalipun kerana sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Berhimpun oleh kamu atas makanan kamu supaya diberi berkat bagi kamu di dalamnya ’ . R. Abu Daud dan Ibnu Majah .

Dan sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Makanan yang terlebih baik iaitu makanan yang banyak atasnya berhimpun tangan ’ . R. Abu Ya’la dan Ibnu Hibban .

Dan kata Anas radhiyallaahu ‘anhu ; Adalah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, tiada makan ia sendirinya melainkan serta orang banyak .

Rujukan : Kitab Sairus Saalikiin jilid 2 .