Rabu, 30 November 2011

Penawar Bagi Hati - Faedah Ilmu Tasauf - Disyarah Oleh Tuan Guru Haji Ismail Spanjang
1 : Ketahui olehmu bahawasanya ‘ilmu tasawwuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati, sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri .

2 : Dan adapun faedahnya, maka menyampaikan ia kepada mengosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta‘ala dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekelian alam .

Penawar Bagi Hati - Pendahuluan siri 1 Disyarah Oleh Tuan Guru Haji Ismail Spanjang
Pendahuluan

1 : Ketahui olehmu bahawasanya ‘ilmu tasawwuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati, sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri .

Isnin, 28 November 2011

MUHIMMAH siri 29

PEREMPUAN YANG SUNAT DIPILIH DAN DIJAUHKAN UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI SEORANG ISTERI


( Maka sayugianya ) Engkau amat-amati dan engkau sungguh-sungguh hai saudaraku akan shifat perempuan yang sunat dipilihnya akan dia, lagi yang akan jadi mengekalkan bertaulan dengan dia dan supaya boleh bersama-sama dengan dia, maka iaitu lapan perkara :

1 . Hendaklah engkau pilih akan perempuan yang beragama yang shaleh, yang takut akan Allah Ta‘ala, lagi yang mengekali berbuat ‘ibadat, lagi yang menjauhkan akan segala yang diharamkan .

Telah bersabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

ِ ﺍﻟﺪِّْ  َِﺍﺖِ   ََََْ  َِِْ َ   َُِْ َ   ََِﺎﻟَِ َ   َِﺎﻟَِ  ُ ﺍﻟَْْﺃﺓ  ُ ََْ

Ertinya : ‘ Berkahwin akan perempuan itu kerana hartanya dan eloknya dan kerana bangsanya dan kerana agamanya, maka lazimkan olehmu berkahwin dengan perempuan yang mempunyai agama ’ .

( Dan lagi ) Sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Barang siapa berkahwin berkehendak akan perempuan kerana hartanya dan kerana elok rupanya, nescaya diharamkan akan hartanya dan eloknya . Dan barang siapa berkahwin akan dia kerana agamanya, nescaya diberi rezeki oleh Allah Ta‘ala akan dia akan hartanya dan eloknya ’ .

( Dan difaham ) Daripada dua hadits ini bahawasanya sayugianya bersungguh-sungguh memilihi akan perempuan yang mempunyai agama kerana berkahwin dengan dia itu menolongi akan berbuat ‘ibadat dan lagi menolongi akan mendirikan agama .

2 . Sunat memilihi akan perempuan yang baik perangainya kerana adalah yang demikian itu menolongi akan menyelesaikan pada berbuat ‘ibadat kerana perempuan yang jahat perangainya dan jahat lidahnya adalah mudharatnya itu terlebih banyak daripada manfaatnya dan tiada kuasa sabar daripada lidah perempuan itu melainkan orang yang dianugerahi Allah Ta‘ala daripada Auliya΄ dan shalihin .

( Telah berkata ) Oleh setengah daripada ‘Ulama΄ ‘Arab :

Jangan kamu berkahwin akan segala perempuan yang bershifat enam shifat :

a . Al Anaanah iaitu perempuan yang membanyakkan keluh kesah dan membanyakkan mengadu-ngadu akan halnya padahal ia sentiasa menghiasi akan dirinya, maka berkahwin dengan perempuan yang demikian itu menyakitkan hati, lagi tiada diperoleh di dalamnya kebajikan .  

b . Al Manaanah iaitu perempuan yang banyak membangkitkan atas suaminya dengan katanya : Aku berbuat kebajikan begini, begini akan dikau padahal engkau tiada kebajikanmu kepada aku .

c . Al Hunaanah iaitu perempuan yang ingin kepada suaminya yang lain dan ingin anak daripada suaminya yang lain . Inilah setengah shifat yang wajib menjauhkan daripada berkahwin dengan dia .

d . Al Hudaaqah iaitu perempuan yang gemar akan tiap-tiap suatu, maka ingin ia akan dia dan memberat akan suaminya akan membeli dia .

e . Al Buraaqah, dua makna .

Pertama : Bahawa adalah perempuan itu sepanjang-panjang hari melanjakkan akan mukanya dan memperhiasi akan dirinya supaya adalah mukanya berkilat-kilat dan berkeliling-keliling .

Dan makna yang keduanya : Bahawa kebanyakan ia memarah atas makanan dan tiada memakan melainkan dengan sendirinya dan lagi tiap-tiap suatu yang dibahagikan oleh suaminya akan dia, maka mengata ia kurang lagi, sedikit tiada mencukupkan .

f . As Salaaqah iaitu perempuan yang membanyakan akan perkataan .

SHIFAT YANG JAHAT BAGI LELAKI TETAPI MENJADI SHIFAT YANG BAIK BAGI PEREMPUAN
( Dan kata ) Saiyidina ‘Ali Radhiyallaahu ‘anhu : Bermula yang terlebih jahat shifat lelaki itu iaitu yang terlebih baik bagi shifat perempuan iaitu tiga perkara :

a . Al Bukhlu, ya’ni kikir kerana bahawa sesungguhnya apabila ada perempuan itu bakhil, maka memeliharakan harta suaminya .

b . Adz Dzuhuu, ya’ni membesarkan dirinya kerana bahawa sungguhnya apabila perempuan itu membesarkan akan dirinya, maka enggan ia daripada berkata-kata dengan tiap-tiap orang perkataan yang lemah-lembut, maka demikian itu terpeliharalah ia daripada cemburukan akan dia .

c . Al Jubnu, ya’ni penakut kerana bahawa sungguhnya apabila ada perempuan itu penakut, maka takut ia daripada tiap-tiap sesuatu, maka tiada keluar ia daripada rumahnya dan memeliharakan ia daripada cemburukan akan dia kerana ia takut daripada suaminya . 

3 . Sunat memilih akan perempuan yang elok mukanya, ya’ni yang baik rupanya kerana dengan dialah terpeliharakan daripada ingin kepada perempuan yang lain Dan jangan pula berkahwin dengan perempuan yang baik rupanya yang tiada mempunyai agama . 


Dan barang siapa menghendaki dengan berkahwin itu menghasilkan sunat jua atau berkehendak menghasilkan anak atau berkehendak mentadbirkan rumahnya, maka iaitu memadailah ia berkahwin dengan perempuan yang kurang rupanya yang mempunyai agama lagi baik perangainya Demikian lagi dikerjakan oleh segala orang yang zahidin dan segala orang yang shalihin .

4 . Sunat memilih akan perempuan yang ringan isi kahwin kerana sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Bermula yang terlebih baik perempuan itu iaitu yang terlebih baik mukanya dan terlebih murah isi kahwinnya ’ .

( Dan lagi ) Sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Setengah daripada berkat, maka perempuan itu iaitu segera bersuamikan dan segera rahimnya itu kepada beranak dan murah isi kahwinnya ’ .
    
( Dan adalah Rasulullah ) Shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkahwin akan setengah daripada isterinya dengan isi kahwin sepuluh dirham seperti pakaian rumahnya iaitu satu penggiling tepung dan satu tempayan dan satu bantal .

( Dan setengah ) Daripada Shahabat Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkahwin dengan isi kahwin emas seberat satu biji kurma adalah harganya itu kira-kira lima dirham .

( Dan adalah ) Sa‘id ibnu Al Musaiyyab mempersuamikan ia akan anaknya yang perempuan dengan Saiyyidina Abu Hurairah dengan isi kahwin dua dirham, kemudian dibawanya anaknya itu kepada rumahnya Abu Hurairah pada malam hari dan memasukkan ia akan dia ke dalam pintu rumah itu, maka pergi ia dari situ, kemudian ia datang kepada anaknya itu kemudian daripada tujuh hari kerana memberi salam akan dia .

( Dan adalah ) Saiyyidina ‘Umar Radhiyallaahu ‘anhu menegahkan ia daripada memahalkan akan isi kahwin serta berkata : Ia tiada berkahwin Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan tiada mengkahwinkan ia anaknya yang perempuan dengan isi kahwin yang lebih daripada empat ratus dirham .

( Dan kata ) Imam Ghazali Rahimahullaahu Ta‘ala : Dan jikalau berkahwin seorang dengan isi kahwin sepuluh dirham supaya keluar daripada bersalahan ‘Ulama΄, maka iaitu tiada mengapa dengan dia .

5 . Sunat memilih akan perempuan yang banyak beranak kerana  sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

ِ َﺍﻟَُْْ   ِ ِﺎﻟَُْْ   ْ ََُْ
Ertinya : ‘ Lazimkan atas kamu berkahwin dengan perempuan yang banyak beranak dan perempuan yang banyak kasih-sayang akan suaminya ’ .

 6 . Sunat memilih akan perempuan yang bikr ( dara ) kerana sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bagi Jabir Radhiyallaahu ‘anhu, maka adalah ia berkahwin dengan perempuan yang janda dengan katanya :

َََُُِ   ََُُِ   ًِْ  َّ َ
Ertinya : ‘ Mengapa tiada engkau berkahwin akan perempuan yang bikr supaya engkau bermain-main akan dia dan ia bermain-main akan dikau ’ .

7 . Sunat memilih akan perempuan yang mempunyai bangsa yang baik iaitu bahawa adalah perempuan itu daripada anak cucu orang yang mempunyai agama dan anak cucu orang yang shaleh dan anak cucu orang yang ‘alim kerana sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Pilih olehmu akan perempuan, ya’ni tempat bagi mani kamu itu, maka kerana bahawa sungguhnya gemar itu terlebih mengekalkan ’ .

( Dan lagi ) Sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Takut olehmu serta ِ ﺍﻟﺪَِِّ  َﺿَْﺍﺀِ   .

Maka sembah seorang lelaki baginya : Apa ِ ﺍﻟﺪَِِّ  َﺿَْﺍﺀِ itu ya Rasulullah ?

Maka sabdanya :

Iaitu perempuan yang elok rupanya yang jadi di dalam tempat yang jahat, ya’ni perempuan yang baik rupanya, yang jadi ia daripada orang yang jahat bangsanya ’ .

8Sunat memilih akan perempuan yang bukan kerabatnya yang hampir, kerana yang demikian itu mengurangkan akan syahwat, ya’ni tiada sangat ingin akan dia, kerana sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Jangan kamu berkahwin akan perempuan kerabat yang hampir, maka bahawa sungguhnya anaknya itu dijadikan dhaif tubuhnya ’ .

( Dan kata ) Imam Al Ghazali Rahimahullaahu Ta‘ala : Maka inilah segala perkara shifat yang digemarkan di dalam perempuan, ya’ni inilah segala shifat yang kedelapan perkara yang dipilih di dalam perempuan itu oleh lelaki yang berkehendak berkahwin akan dia .

( Dan wajib ) Pula atas wali perempuan bahawa memeliharakan dan memilih akan lelaki yang dihendak disuamikan dengan perempuan itu yang bershifat dengan shifat yang tersebut itu, dan melihat wali itu akan segala shifat yang tersebut itu bagi anaknya yang perempuan itu dan bagi saudaranya yang perempuan, maka jangan dipersuamikan akan dia daripada seorang lelaki yang jahat perangainya atau jahat rupanya atau dhaif agamanya atau singkat ia daripada mendirikan dengan hak perempuan itu atau ada ia tiada sebangsa dengan perempuan itu di dalam nasabnya .

( Sabda Nabi ) Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Bermula mengkahwinkan perempuan itu, iaitu seperti dijadikan akan dia hamba, maka hendaklah menilik seorang lelaki kamu ke mana memindahkan akan anak perempuannya atau saudaranya ’ .

Dan lagi sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Barang siapa mempersuamikan anaknya yang perempuan atau saudaranya yang perempuan dengan orang yang fasiq, maka sungguhnya telah memutuskan ia akan rahimnya, ya’ni memutuskan ia akan kerabatnya dan haramlah atas barang siapa yang memutuskan ia akan rahimnya itu ’ .

( Dan telah ) Berkata oleh seorang lelaki bagi Hasan Al Bashri : Telah meminangkan anaknya yang perempuan oleh beberapa jema‘ah, maka daripada siapa aku bersuamikan akan dia ?

( Maka jawabnya ) Bersuamikan olehmu dengan lelaki yang takut akan Allah Ta‘ala, maka berkata bahawa sungguhnya jika ia kasih akan dia nescaya memuliakan ia akan dia dan jika benci ia akan dia nescaya tiada mengena suatu kejahatan akan dia .Ahad, 27 November 2011

MUHIMMAH siri 28


KELEBIHAN BERKAHWIN

( Dan diriwayatkan ) Oleh setengah ‘Ulama΄ : Bahawa sungguhnya adalah seorang daripada isterinya memarah, maka menolak ia akan tangannya akan dada Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, maka marahnya akan dia oleh ibunya, maka sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Tinggalkan olehmu, maka bahawa sungguhnya telah memperbuat ia akan yang terlebih banyak daripada demikian itu ’ .

( Dan sabda ) Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Bermula yang terlebih sempurna iman orang yang Mu΄min itu iaitu orang yang terlebih baik perangai itu dan yang terlebih mengasihani dan menyayangi, ya’ni sayangi ahlinya ’ .

Dan tersebut di dalam Syarah Arba‘in bagi Imam Nawawi Rahimahullaahu Ta‘ala dan tersebut di dalam Shahih Muslim, sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam 

َ ﺁﺨَ   ََْ  َ َِ   ًُُ   َِْ  َ َََِ  ْ ﺇﻦ  ً َُِْ  ٌ ُِْ  ْ ََْ  َ

Ertinya : ‘ Jangan kamu marah seorang Mu΄min akan isterinya yang Mu΄min jika dibencikannya ia daripada perangainya, maka redhalah engkau daripada perangainya yang lain itu ’ .
Dan di dalam Shahih, sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

ِ ﺍﻟَْْ ِ ﺁﺧِ   ِ   َُﺎﻤَُِ  َّ ُ  ِ ﺍﻟَْْ  َ َْ  ُ ﺍﻤَْﺃﺗَ   ُ ﺃﺤَُُ  ُ َِْ  َ

Ertinya : ‘ Jangan seorang kamu memalu akan isterinya seperti memalu                     ( memukul ) bagi hambanya, kemudian jima’ pula ia pada akhir hari ’ .

( Hikayat orang ) Bahawa sungguhnya seorang lelaki datang ia kepada Saiyyidina ‘Umar Radhiyallaahu ‘anhu pada halnya hendak mengadukan kepadanya akan kejahatan perangai isterinya, maka berhentilah ia di sisi pintunya menanti ia lelaki itu akan keluar Saiyyidina ‘Umar, maka mendengar ia akan isterinya berpanjanglah menyakiti atasnya dengan lidahnya dan padahalnya ia diam jua, tiada jawab atasnya, maka berpaling lelaki itu padahal berkata ia : Ini hal Amirul Mu΄minin, maka betapa halku .

Maka keluarlah Saiyyidina ‘Umar, maka melihat ia akan lelaki itu sudah berpaling pergi, maka menyerulah oleh Saiyyidina ‘Umar akan dia, ya’ni memanggil ia akan lelaki itu dan berkata pula ia : Apa hajat engkau datang ?

Maka berkata ia : Ya Amirul Mu΄minin, datangku kerana mengadu aku akan dikau akan kejahatan perangai isteriku dan berpanjanglah menyakiti atasku, maka mendengar aku akan isteri engkau seperti yang demikian juga, maka kembalilah aku dan aku kata : Apabila ada demikian hal Amirul Mu΄minin serta isterinya, maka betapa hal aku .

Maka berkata oleh Saiyyidina ‘Umar : ( Ya akhi ) Ertinya hai saudaraku, bahawa sungguhnya menanggung aku akan dia itu kerana beberapa hak baginya di atasnya bahawa sungguhnya ia memasakkan bagi makananku lagi membakar ia akan roti lagi membasuh ia akan kainku lagi memberi susu ia akan anakku dan padahalnya wajib atas aku sekaliannya yang demikian itu, tiada wajib atasnya dan lagi menetapkan hatiku dengan dia daripada mengerjakan yang haram, maka menanggung akan dia kerana demikian itu .

Maka berkata oleh lelaki itu : Hai Amirul Mu΄minin, seperti demikian itulah isteriku .   

Maka berkata oleh Saiyyidina ‘Umar : Tanggunglah olehmu akan dia, maka bahawa sungguhnya ia masa yang sedikit .

( Dan dihikayatkan orang ) Bahawa sungguhnya adalah setengah daripada orang yang shaleh itu, baginya seorang saudara yang shaleh pula, dan adalah ia ziarah akan dia pada tiap-tiap tahun, maka datang ia sekali kerana ziarah akan dia, maka berkata oleh isterinya : (  َْ ), ya’ni siapa ?

Maka menjawab ia : Saudara suaminya engkau pada agama Allah dan ia kerana ziarah akan dia .

Maka berkata oleh isterinya : Perginya ia mengambil kayu api .

Tiada mengambilkan akan dia oleh Allah Ta‘ala serta dengan bersungguhnya isterinya itu pada mengatakan yang kejahatannya dan menyumpah-nyumpah ia akan dia, maka antaranya ia seperti demikian itu dan tiba-tiba dengan dia saudaranya sungguhnya telah menanggungkan ia akan harimau berkas kayu api itu dan padahalnya harimau itu berhadapan dengan dia, maka tatkala sampai saudaranya memberi salam ia atasnya serta tarhib dengan dia kemudian menurunkan ia akan kayu itu daripada belakang harimau dan berkata ia baginya : Pergilah olehmu :

                                       َ ِْ  ُ ﭐﷲ  َ َﺎﺭَ
    Ertinya : Telah memberi berkat oleh Allah Ta‘ala padamu .

Kemudian daripada itu, masukkan ia akan saudaranya ke rumahnya dan padahal isterinya itu menyumpah-nyumpah dan maki-maki dan diam kepadanya, maka tiada menjawab ia akan dia, maka memberi makanlah ia akan saudaranya  Kemudian daripada sudah makan, menuntut tinggal ia serta berpaling ia atas sehabis-habis ta’jub ia daripada sabarnya atas isterinya .

Kemudian datang pula ia kerana ziarah pada tahun yang keduanya, maka menepuk ( mengetuk ) ia akan pintu rumah saudaranya, maka bertanya oleh perempuan : (  َْ ) ertinya, siapa ?

Maka menjawab saudara suami : Aku datang ziarah akan dia . Maka berkata oleh perempuan itu dengan pujinya : ( Marhaban ), dan bersungguh-sungguh ia di dalam memuji atas keduanya dan adalah perempuannya iapun dengan menanti dia, maka datanglah saudaranya .

Bermula kayu api itu ditanggung di atas belakang tengkuknya, maka memasukkan ia akan saudaranya dan memberi makan ia akan dia dan padahal isterinya itu bersungguh-sungguh ia di dalam memuji atas keduanya, maka tatkala menghendaki bercerai keduanya ia akandia bertanyalah ia akan saudaranya itu daripada barang yang melihat ia daripada menanggung harimau akan kayu apinya pad zaman kejahatan lidah dan bertanya ia daripada menanggungnya akan kayu di atas belakang tengkuknya pada zaman yang lemah-lembut lagi manis lidah, maka apa jua sebab padanya . 

Maka menjawab ia : ( Ya akhi ) Hai saudaraku, telah disempurnakan aku pada ketika jahat perangai isteriku dan adalah aku sabar atas cerca dan kesusahannya, maka memudahkan Allah Subhaanahu wa Ta‘ala bagiku akan harimau yang telah engkau lihat ia yang menanggung ia akan kayu api itu sebab sabarku atasnya kemudian berkahwin aku akan perempuan yang shaleh ini dan adalah aku di dalam kesenangan dan sentosa, maka putuslah daripada aku harimau, maka berhajatlah aku, ya’ni berkehendaklah aku bahawa menanggung di atas belakang tengkukku kerana kesenangan serta perempuan yang shaleh ini 

( Maka tatkala ) Selesailah daripada mengetahui akan hukum segala perempuan derhakakan suaminya dan telah mengetahui pula akan kebinasaan segala lelaki yang berkahwin . Demikian lagi mengetahui pula kelebihan atasnya sebab berkahwin .

Sabtu, 26 November 2011

Muhimmah siri 27


Kelebihan Berkahwin Dan Empat Kelakuan Hamba Allah

3 . Dengan sebab berkahwin itu, menyelesaikan hati daripada mentadbirkan pekerjaan rumah daripada memasakkan makanan dan menyapu rumah dan menyediakan segala kehidupan dan barang sebagainya kerana isterinya yang shaleh itu membaiki ia akan segala pekerjaan yang demikian itu, maka jadi selesailah hatinya dengan berbuat ‘ibadat, dan menuntut ‘ilmu .

Dan dari kerana inilah kata Sulaiman Ad Darani :


Bermula isterinya yang shaleh itu bukan ia daripada dunia yang sia -sia, maka bahawa sungguhnya adalah ia menyelesaikan bagimu dengan mentadbirkan ia akan pekerjaan rumah tangga dan dapat menyampaikan syahwat sekeliannya .

4 . Dengan sebab berkahwin itu, menyukakan hati menunjukkan akan dia dengan sebab mu‘asyarah dan mukhalathah, ya’ni bersama-sama dan bercampur dengan isteri itu dan sekedudukan dengan dia dan melihat akan dia dan bermain-main dengan dia, maka yang demikian itu menyukakan akan hati dan menunjukkan akan dia yang menolong kepada berbuat ‘ibadat akan Allah Ta‘ala dan menguatkan bagi hati atas berbuat ‘ibadat akan dia kerana thabiat manusia itu segan ia daripada berbuat ‘ibadat kerana ‘ibadat itu menyalahi akan yang disukai oleh hawa nafsu, maka jika digagahi akan dia selama-lamanya dengan berbuat ‘ibadat dengan tiada diberi akan kesukaannya itu nescaya enggan ia daripada berbuat ‘ibadat dan segan ia pada berbuat dia, maka jika kita berikan akan kesukaannya itu di dalam setengah waktu nescaya rajin ia daripada setengah waktu pada berbuat ‘ibadat . Dan beristeri itu setengah daripada yang disukai oleh nafsu yang menolong akan rajin pada berbuat ‘ibadat seperti makan akan makanan itu yang disukai oleh nafsu yang menguatkan bagi berbuat ‘ibadat .

Dan kata Saiyyidina ‘Ali Radhiyallaahu ‘anhu :

ْ َُِّ  ََِﺖْ   َِ   َﺈﻧََّ  َ ﺍﻟُُْﻮْﺏ  ُﻮْﺤُﻮﺍ

Sukakan olehmu akan hati itu ( dengan mengerjakan pekerjaan yang diharuskan bagimu seperti makan dan minum dan jima’ ), maka bahawa sungguhnya hati itu apabila digagahi akan dia dengan berbuat ‘ibadat yang tiada disukainya yang tiada disukainya itu selama-lamanya nescaya buta ia, ( ya’ni enggan pada berbuat dan segan ia berbuat dia .

( Dan tersebut di dalam khabar ) Lazimlah atas orang yang ber‘aqal itu bahawa ada baginya tiga saat, ya’ni tiga waktu :

a . Munajat ia di dalamnya itu akan Tuhannya, ya’ni berbuat ‘ibadat ia di dalamnya akan Tuhannya serta hadir hati kepadaNya .

b . Hendaklah menghabiskan di dalamnya itu akan dirinya dengan menilik akan dia dan memikirkan akan dia adakah ia berbuat ‘ibadat atau berbuat ma’shiat, maka jika ada ia berbuat ‘ibadat, maka hendaklah ia bersyukur akan Allah Ta‘ala atas anugerahi dengan berbuat ‘ibadat itu dan jika ada ia berbuat ma’shiat, maka hendaklah ia bertaubat kepada Allah Ta‘ala daripada segala ma’shiat itu .

( Dan demikian lagi ) Jika ditiliknya akan dirinya itu dapat nikmat dan sihat dan kesenangan, maka hendaklah ia syukur akan Allah Ta‘ala yang memberi nikmat akan dia itu dan jika ditiliknya kepada dirinya itu dapat bala΄ atau kesusahan dan kesakitan, maka hendaklah ia sabar serta redha akan Allah Ta‘ala akan segala perintahNya kerana kerana sekeliannya yang demikian itu daripada sekelian yang demikian itu daripada Allah Ta‘ala . Inilah makna perkataan Saidi Abi Al ‘Abbas Al Masri Rahimahullaahu Ta‘ala .   

EMPAT KELAKUAN HAMBA

( Bermula ) Segala kelakuan hamba Allah Ta‘ala itu empat perkara jua, tiada yang lima baginya :

1. Nikmat                  2. Bala΄            3. Tha‘at           4. Ma’shiat .

( Maka jika ) Ada engkau dapat nikmat, maka yang demikian itu dituntut oleh hak Allah Ta‘ala daripada engkau itu syukur ia . Dan jika ada engkau mendapat bala΄, maka yang dituntut oleh hak Allah Ta‘ala daripada engkau itu sabar . Dan jika ada engkau dengan berbuat tha‘at menuntut oleh hak Allah Ta‘ala daripada engkau itu memandang akan tha ‘at itu iaitu anugerah Allah Ta ‘ala atasmu . Dan ada engkau itu dengan berbuat ma’shiat, maka yang dituntut oleh hak Allah Ta‘ala engkau itu taubat kepadaNya daripada segala ma’shiat itu . Demikianlah engkau fikirkan tiap-tiap waktumu itu .

c . Dibiarkan dirinya di dalam itu bagi makan dan minum dan barang sebagainya daripada segala nikmat yang diharuskan oleh Syara’, maka bahawa sungguhnya di dalam saat yang disukai oleh nafsu itu menolongi atas beberapa saat di dalam berbuat ‘ibadat .

5 . Dengan sebab berkahwin itu, melawani hawa nafsu dan memerangi akan dia dengan mentadbirkan hak yang wajib atasnya bagi isterinya dan sabar atas kelakuan isertinya yang tiada muwaafaqat dengan dia dan lagi pula menanggung atas kesusahan daripada isterinya itu dan mengusaha di dalam mengishlahkan dia dan menunjukkan dia kepada jalan agama Allah Ta‘ala dan Syariat Muhammad itu serta bersungguh-sungguh pula mengusahai bagi rezeki yang halal kerana memebri belanja kan dia dan mentarbiahkan segala anaknya, maka sekeliannya itu iaitu amal yang amat besar pahalanya kerana adalah pekerjaan yang demikian itu ri‘aayah dan wilayah, maka adalah kelebihan keduanya itu amat banyak lagi besar.

Sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

ً ََ   َََِْ  ٍ َِﺎﺪَ  ْ ِ  ُ َْﺿَ  ٍ َﺎﺪِ   ٍ َﺍﻞ   ْ ِ  ٌ َْ

Ertinya : ‘ Sehari daripada wali ‘adil, ya’ni orang yang mempunyai perintah yang ‘adil itu terlebih afdhal daripada berbuat ‘ibadat tujuh puluh tahun ’ .

Maka adalah segala orang yang menanggung kesusahan ahlinya dan anaknya itu menempati akan kesusahan di dalam pergi perang sabilillah, ya’ni pahala menanggung kesusahan ahli itu seperti menempati pahala kesusahan pergi perang sabilillah .

( Dan demikian lagi ) Belanja yang dibelanjakan kepada isterinya dan anaknya itu terlebih besar daripada pahala belanja di dalam perang sabilillah kerana sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Dinar yang engkau belanjakan akan dia di dalam perang sabilillah dan dinar yang engkau belanjakan akan dia di dalam memerdekakan sahaya dan dinar yang engkau sedeqahkan dengan dia atas orang yang miskin dan dinar yang engkau belanjakan akan dia atas ahlimu, maka yang terlebih besar pahalanya itu iaitu dinar yang engkau belanjakan akan dia atas ahlimu ’ . Telah menyebutkan hadits ini oleh Al ‘Arif billaah Saiyyidina ‘Abdullah Al Hadad .

( Dan lagi ) Sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Barang siapa membelanjakan oleh seorang lelaki atas ahlinya, maka iaitu sedeqah dan bahawa seorang lelaki sungguhnya diberi pahala di dalam belanjanya itu sekeliannya hingga mengangkatkan satu suap kepada mulut isterinya itupun beri pahalanya ’ .

( Dan telah berkata ) Oleh Ibnu Mubarak Radhiyallaahu ‘anhu padahal ia serta shahabatnya di dalam perang sabilillah dengan katanya : Adakah kamu tahu akan amal yang terlebih afdhal daripada amal yang ada kamu di dalamnya ? .

Maka kata mereka itu : Tiada kami tahu akan yang demikian itu .

Maka kata Ibnu Mubarak : Aku tahu akan yang demikian itu iaitu seorang yang memeliharakan daripada kejahatan padahal mempunyai kepapaan, maka berdiri ia daripada tidurnya pada malam, maka melihat ia akan beberapa anaknya yang kecil padahal ia tidur terbuka sekelian tubuhnya mereka itu, maka menutupi ia akan mereka itu dan diselimutnya akan mereka itu dengan kainnya, maka amalnya itu terlebih afdhal daripada amal yang kita kerjakan di dalamnya itu .  
( Dan lagi ) Sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

 ‘ Barang siapa baik sembahyangnya dan banyak ‘iyalnya                     ya’ni banyak isterinya dan anaknya dan sedikit hartanya dan tiada mengumpat ia akan Islam nescaya adalah ia sertaku di dalam Syurga seperti dua jari tangan ini dan mengisyaratkan ia dengan telunjuknya dan jari tengahnya ’ .

( Dan lagi ) Tersebut di dalam hadits :

ُ َْ   ََُُِِّ  ْ ِِ  ُ ﭐﷲ  ُ ََِْ   ﺍﻟَِْْ  ْﺏُ ُُ  ْ ََُ   ٳَِ
Apabila banyak dosa seorang hamba Allah itu nescaya diberi bala΄ akan dia oleh Allah dengan dukacita sebab kesusahan daripada ahlinya atau lainnya supaya menghapuskan ia akan segala dosanya daripadanya ’ .

( Dan lagi ) Tersebut di dalam atsar daripada Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam telah bersabda ia :

Setengah daripada beberapa dosa itu iaitu yang tiada dihapuskan akan dia melainkan sebab kesusahan daripada dukacita dengan menuntuti rezeki akan belanja bagi isterinya dan anaknya dan barang sebagainya ’ .

( Dan tersebut ) Di dalam beberapa khabar Anbiya΄ :

‘ Bahawa sungguhnya beberapa kaum yang masuk mereka itu atas rumah Nabi Yunus ‘Alaihis salam, maka menjamu ia akan mereka itu maka adalah Nabi Yunus ‘Alaihis salam tiap-tiap masuk dan keluar daripada rumahnya itu menyakiti akan dia oleh isterinya, maka berpanjangannya atasnya yang demikian itu padahalnya ia diam jua, maka ta’jublah oleh sekelian mereka itu daripada yang demikian itu ’ .

( Maka berkata ) Nabi Yunus ‘alaihis salam :

Jangan kamu ta’jub maka bahawasanya aku pohonkan kepada Allah Ta‘ala, maka kataku bagiNya : Hai Tuhanku, barang yang siksa maka bagiku dengan dia di dalam Akhirat, maka segerakan olehMu akan daku akan dia bagiku dalam dunia ’ .

Maka firman Allah Ta‘ala :

Bahawa sungguhnya siksamu di dalam dunia itu iaitu anak si fulan yang perempuan maka engkau berbuat isterinya dengan dia ” .

Maka kata Nabi Yunus ‘alaihis salam :

Maka aku pun berkahwinlah dengan dia dan aku sabar atas kesakitan yang engkau lihat akan dia daripadanya itu ’ .

( Dan telah berkata ) Oleh Imam Al Ghazali rahimahullaahu Ta‘ala : Bermula sabar atas kesusahan beristeri dan kesakitannya yang disakiti oleh isterinya itu iaitu setengah daripada beberapa faedah berkahwin tetapinya tiada dapat manfaat dengan dia melainkan salah suatu daripada dua lelaki iaitu adakalanya lelaki yang diqashadnya itu akan memerangi akan hawa nafsunya dan melawani akan dia dan lagi ia hendak menyucikan akan perangai yang kejahatan yang di dalam hati maka sabar ia atas kesakitan berkahwin dan kesusahan itu jadi jalan di dalam memerangi nafsunya dan dapat suci hatinya dengan dia dan jadi perangi dengan dia .

( Dan ada kalanya ) Lelaki yang ada ia daripada orang yang berbuat ‘ibadat yang zhahir jua seperti sembahyang dan naik haji dan lainnya daripada segala ‘ibadat yang sunat padahalnya tiada baginya jalan dengan ‘ibadat yang bathin dan baginya gerak dengan berfikir dan dengan cita-cita hatinya dan hanyalah ada amalnya itu iaitu amal engkau dengan mengerjakan sembahyang atau naik haji atau perang sabilillah atau lainnya daripada segala ‘ibadat yang zhahir, maka amalnya bagi ahlinya dan anaknya dengan berusaha menghasilkan rezeki yang halal bagi mereka itu dan berdiri dengan mentarbiyyahkan mereka itu serta sabar ia akan kesusahan yang demikian itu iaitu terlebih afdhal daripada berbuat segala ‘ibadat yang lazim bagi badan yang tiada berlaku kebajikan itu kepada yang lain .( Syahdan ) Adalah segala orang yang sabar atas kesakitan dan kesusahan yang datang daripada ahlinya dan anaknya itu amat besar pahalanya dan martabatnya kepada Allah Subhaanahu wa Ta‘ala seperti yang diceritakan orang : Bahawa sungguhnya adalah Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam itu kasih-sayang lagi membaikkan perangai serta perempuan yang diperbuatnya isterinya itu, bersabda ia :

Barang siapa sabar atas kejahatan perangai isterinya nescaya memberi Allah Ta‘ala daripada pahala seumpama yang diberikan akan dia akan Nabi Ayub sabar ia akan bala΄nya . Dan barang siapa perempuan yang sabar ia atas kejahatan perangai suaminya nescaya memberi akan dia oleh Allah Ta‘ala seumpama pahalanya yang diberikan kepada Asiah isteri Fir‘aun ’ .

( Dan kata ) Imam Al Ghazali Rahimahullaah Ta‘ala : Ketahui olehmu bahawa sesungguhnya belum memadai membaikkan perangai serta isterinya itu menegahkan kesakitan daripadanya tetapi lebih lagi daripada itu iaitu hendaklah halim, ya’ni sabar dan jangan lekas marah pada ketika kurang ‘aqal perempuan itu dan pada ketika marahnya kerana mengikut dengan Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, maka bahawa sungguhnya adalah beberapa isterinya, ya’ni mengembalikan akan dia di dalam perkataan, ya’ni menjawab akan perkataan Nabi pada ketika Nabi menakut akan dia atau marah akan dia dan barangkali meninggalkan berkata-kata seorang daripada  isterinya dengan dia sehari hingga malam padahalnya adalah Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam sabar jua daripada demikian itu dan lagi tiada lekas marah ia .     


Dan diriwayatkan ) Oleh setengah ‘Ulama΄ : Bahawa sungguhnya adalah seorang daripada isterinya memarah, maka menolak ia akan tangannya akan dada Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, maka marahnya akan dia oleh ibunya, maka sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

‘ Tinggalkan olehmu, maka bahawa sungguhnya telah memperbuat ia akan yang terlebih banyak daripada demikian itu ’ .

Dan sabda ) Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

‘ Bermula yang terlebih sempurna iman orang yang Mu΄min itu iaitu orang yang terlebih baik perangai itu dan yang terlebih mengasihani dan menyayangi, ya’ni sayangi ahlinya ’ .

Dan tersebut di dalam Syarah Arba‘in bagi Imam Nawawi Rahimahullaahu Ta‘ala dan tersebut di dalam Shahih Muslim, sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam 

َ ﺁﺨَ   ََْ  َ َِ   ًُُ   َِْ  َ َََِ  ْ ﺇﻦ  ً َُِْ  ٌ ُِْ  ْ ََْ  َ 

Ertinya : ‘ Jangan kamu marah seorang Mu΄min akan isterinya yang Mu΄min jika dibencikannya ia daripada perangainya, maka redhalah engkau daripada perangainya yang lain itu ’ .