Sabtu, 17 November 2012

Bab Keluar Tandas Dan Doanya


Bab Barang Yang Dikata Apabila Keluar Seseorang Daripada Jamban

54. Ketahuilah kiranya ya saudaraku ! Telah dinyatakan bacaan dan doa masuk jamban pada bab yang dahulu daripada ini, maka janganlah lupakan dia . Maka sekarang hendak menyatakan apakah pula doanya apakala keluar dari jamban itu ? Ya saudaraku ! Inilah satu hadits yang didatangkan oleh Tirmidzi pada menyatakan keluar dari jamban dan doa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam pada waktu keluarnya, demikian bunyinya :

Diriwayatkan daripada Siti ‘Aisyah radhiyallaahu ‘anha, katanya : Adalah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam apabila keluar ia dari jambannya, ya’ni buang air kecil atau besarnya, berkatalah ia, demikianlah bunyinya :

 َُْﺍﻧََ  
Ertinya ; ‘ Aku mintakan ampun Engkau ya Tuhanku ’ .
Kata Abu ‘Isa : Hadits ini hasan, lagi gharib .

55. Masalah : Keluar dari jamban dan doanya .

Ya saudaraku ! Dengan hadits yang di dalam masalah 54 itu dapatlah kita tahu akan satu amalan Nabi kita iaitu apabila keluar dari jamban membaca ia akan doa ini َُْﺍﻧََ maka sayugia bagi seorang yang menyempurnakan adab qadha hajat itu jangan kurang daripada menurut sebagai perbuatan Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam supaya tiada keluar beberapa nama amalan yang diamalkan daripada menurutnya .

56. Masalah : Keluar dari jamban, mengapa berdoa ?

Adalah berdoa keluar dari jamban itu suatu amal yang tiada sayugianya dilupakan kerana ialah satu pelajaran yang amat berharga  Bukankah masuk jamban tadi membuang fadhilat, ya’ni hampas-hampas makanan yang busuk-busuk yang tiada faedah bagi jisim dengan senangnya, maka membuang hampas dengan senangnya, ya’ni tiada susah dan tiada sakit, bukankah satu nikmat ? Kemudian tinggal pati daripada yang dibuang tadi bagi menyuburkan tubuh, bukankah pula satu nikmat ? Maka membuang hampas itu jika dipayahkan Tuhan, apalah kita kata ? Dan dengan sebab terbuang hampas itu jadi pula daripadanya beberapa nikmat yang tiada kita terucapkan syukur kepadaNya .

Maka manakala ingat seorang akan banyak nikmat yang diberinya dan tiada terucapkan syukur, maka sayugialah membayar qadhanya dengan meminta ampun . Jikalau dengan bahasa ‘Arab :  َُْﺍﻧََ  Ertinya ; ‘ Ku pohonkan pada Engkau ya Tuhanku akan ampunkan hambaMu yang tiada terucapkannya syukur akan nikmat Engkau yang tiada terbilang ’ .  

Rujukan : Kitab Bahrul Madzi jilid 1

Bab Masuk Jamban / Tandas


Bab Barang Yang Dikatakan Oleh Seseorang
Apabila Masuk Ia Akan Jamban

49. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku ! Bermula jamban itu ialah tempat buang kencing dan berak, sama ada di dalam negeri atau di padang-padang dan di gompong-gompong dan sama ada berpagar atau tiada berpagar dan sama ada ia setempat atau beberapa tempat, maka semuanya itu telah dinamai orang akan jamban kerana berbuang air kencing dan berak padanya .

50. Masalah : Masuk jamban dan haditsnya .

Sanya telah dikeluarkan oleh Tirmidzi akan beberapa hadits riwayat masuk jamban ini dan aku ambil satu sahaja . Demikian bunyinya :
Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhu, daripada Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Apabila masuk ia akan jamban, membaca ia akan doa ini ’ :

Ertinya : ‘ Ya Tuhanku ! Bahawasanya aku berlindung dengan Dikau daripada syaithan-syaithan jantan dan syaithan betina ’ .
Kata Abu ‘Isa At Tirmidzi : Bermula hadits ini hasan shahih .

51. Masalah : Khubuts dan Khabaaits dan maknanya .

Sanya telah bersalah-salahan ‘Ulama΄ makna Khubuts dan Khabaaits itu . Kata qiil ialah kejahatan . Dan kata qiil bermakna kufur . Dan kata qiil makna Al Khubuts itu syaithan dan makna Khabaaits itu ma’shiat .

Kata Ibnul ‘Arabi : Bermula Al Khubuts itu pada kalam ‘Arab maknanya yang dibenci, maka jadilah makna doa itu : Ya Tuhanku ! Berlindung aku dengan Dikau daripada yang keji . Sekiranya perkataan ialah maki dan umpat nista . Dan jika yang dikeji itu daripada i’tiqad, maka ialah kufurkan dengan hal dan I’tiqad tiada baik dengan seseorang . Dan jika yang dikeji itu daripada makanan, maka ialah haram . Dan jika ia daripada minuman, maka ialah yang mudharat . Maka semua itulah yang dilindungkan daripada Allah . Wallaahu a’lam .

52. Masalah : Masuk jamban dan masa membaca doanya .

Lihatlah doa masuk jamban di dalam masalah 50 itu . Maka menggunakan doa ini apabila jamban itu berumah, maka sebelum melangkah bendul pintunya, maka bacalah doanya waktu itu . Dan jika tiada tempat seperti di padang-padang dan di gompong -gompong, maka waktu hendak membuka kain dan menyingkapkan nya, bacalah akan dia . Demikianlah masa membaca doa itu .   

53. Masalah : Masuk jamban, mengapa membaca doanya ?

Ya saudaraku ! Inilah satu pengajaran Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam kepada ummatnya yang tiada ma’sum, maka Nabi kita dan lainnya itu ma’sum daripada dosa, tetapi membaca ia akan doa waktu masuk jamban itu, ia hendak mengajar ummatnya dengan perbuatan dan memberi ketahuikan bahawasanya seorang yang masuk jamban dengan tiada membaca doanya amatlah sukacita syaithan oleh dapat ia sertanya di dalam jamban . Maka seorang yang di dalam jamban hendak menghalaunya dengan menyebut nama Allah bukannya temapt menyebutnya kerana tempat kotor dan najis . Dengan kerana itu bagi menghalaukan dia dan tiada memberi akan dia bersama masuk jamban disebutkan nama Allah dengan kata ; ‘ A ‘uudzubillaah,  ertinya ; ‘ Aku berlindung dengan Allah ’ . Dan berlindung dahulu daripada menyebut Allah itu supaya tersimpul peliharaan antara yang mengucapnya dengan antara syaithan dan keluar ia .  

Rujukan : Kitab Bahrul Madzi jilid 1

Shalat Jenazah Tanpa Wudhu


Harus Shalat Jenazah Tanpa Wudhu΄ ???

Adapun haram shalat dengan ketiadaan wudhu΄ daripada air atau tanah ( tayammum ) itu .

Kata Imam Nawawi : Telah ijma’ Al Ummat atas haramnya .

Dan tiada faraq ( beza ) antara shalat fardhu atau shalat sunat atau sujud tilawah dan sujud syukur dan shalat akan orang mati ( shalat jenazah ) melainkan barang yang dihikayatkan dia daripada Asy Sya’bi dan Muhammad bin Jarir Ath Thabari daripada qaul keduanya : Harus shalatkan orang mati dengan tiada suci .

Kata Imam Nawawi : BERMULA MADZHAB INI BATAL DAN TELAH IJMA’ ‘ULAMA΄ MENYALAHINYA .  


Masalah : Jadi kafirkah ( orang yang ) shalat ( dengan ) tiada suci ?

Kata Imam Nawawi : Bermula shalat orang yang tiada suci dengan sengaja itu berdosa ia dan tiada menjadi kafir di sisi Imam Syafie dan jumhur tetapi hendaklah takut sungguh-sungguh kerana dihikayatkan daripada Abi Hanifah mengatakan kufur orang yang berhadats ( melakukan ) shalat itu oleh mempermain-mainnya dan dalil kita bahawasanya kufur itu bagi i’tiqad dan ini orang yang shalat, ada shahih i’tiqadnya .

Rujukan : Kitab Bahrul Madzi Jilid 1