Jumaat, 23 September 2011

Kelebihan Berkahwin ( Muhimmah ) Siri 26


Riwayat daripada Jabir bahawa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam terlihat seorang perempuan, maka lalu ia kepada isterinya Zainab, maka keluarnya padahalnya bersabda :

Bahawa sungguhnya perempuan apabila berhadap ia di dalam rupa syaithan, maka apabila melihat seorang kamu akan perempuan, maka berkenan kamu, maka hendaklah seorang itu menjima’ akan isterinya, maka bahawa sesungguhnya serta isterinya seumpama yang ada serta perempuan yang dilihat itu, ya’ni dihilangkan akan syahwat kepada perempuan yang helat itu dengan jima’ kepada isterinya yang halal kerana syahwat kepada perempuan yang helat itu daripada syaithan dan dengan sebab jima’ ia akan isterinya yang halal itu hilanglah syahwat syaithan .

Dan kata Imam Ghazali Rahimahullaahu Ta‘ala, dihikayatkan oleh setengah ‘Ulama΄ daripada Saiyyidina ‘Abdullah Ibnu Umar Radhiyallaahu ‘anhuma, dan adalah ia daripada zuhad Shahabat Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan daripada ‘Ulama΄ mereka itu, bahawa sungguhnya adalah ia berbuka daripada puasa dengan jima’ dahulu daripada makan makanan dan terkadang menjima’ ia akan isterinya dahulu daripada sembahyang Maghrib, kemudian maka mandi junub dan sembahyang kemudian daripadanya, dan adalah perbuatan yang demikian itu kerana menyelesaikan hati bagi buat ‘ibadat akan Allah Ta‘ala dan mengeluarkan syaithan daripadanya .

Adalah Syeikh Junaid Al Baghdadi Rahimahullaahu Ta‘ala berkata : Aku berkehendak pada jima’ itu seperti aku berkehendak kepada makan makanan, maka isterinya itu seperti makanan dan dengan dia sebab menyucikan hati daripada was-was dan dari kerana inilah menyuruh oleh Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam akan tiap-tiap seorang yang melihat akan perempuan, maka ingin ia kepadanya bahawa menjima’ ia akan isterinya kerana yang demikian itu menolakkan akan was-was daripada dirinya .

Dan kata Saiyyidina ‘Abdullah Ibnu Umar Radhiyallaahu ‘anhuma :

                         ٌ َِﺎﺀ    ٲَََُْ  ٍ ﺍُﻤَّ   ِ َِ  ُ َْ
Ertinya : Bermula yang terlebih baik ummat ini iaitu yang terlebih banyak perempuan .

Dan kata Imam Ghazali Rahimahullaahu Ta‘ala : Barang siapa sangat inginnya kepada perempuan, maka jikalau tiada ia berkahwin nescaya hendaklah ia berkahwin . Dan lagi katanya pula : Barang siapa sangat baginya syahwat kepada perempuan padahalnya tiada terpelihara syahwat itu yang tiada pecah dengan satu perempuan, maka sunat ia beristeri lebih daripada satu hingga empat orang .

( Dan demikian lagi ) Jika tiada terpelihara syahwat itu atau pecah syahwat itu tiada tetap hatinya dengan segala isterinya yang ada kepadanya maka sunat digantikan dengan isterinya . Dan adalah Saiyyidina Hasan ibnu Saiyyidina ‘Ali sangat banyak berkahwin hingga ia berkahwin lebih daripada 200 isterinya dan terkadang berkahwin ia akan empat perempuan dengan satu ‘aqad dan terkadang ia thalaq akan empat isterinya dengan sekali thalaq pada satu waktu dan digantikan dengan isterinya yang lain pada waktu itu jua .

( Dan adalah ) Mughirah bin Syu’bah beristeri lapan puluh perempuan. Dan adalah di dalam shahabat Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam seorang yang ada baginya tiga isterinya dan empat isterinya . Dan seorang yang ada baginya dua isteri, demikianlah yang tiada terhingga mereka itu kerana yang dikehendaki dengan membanyakkan isterinya dan menyediakan dia itu sekira-kira memecahkan syahwat dan menetapkan hati, maka sayugianya ubat itu atas kadar sakit .Demikian lagi disebutkan oleh Imam Al Ghazali Rahimahullaahu Ta‘ala . 

Makna Beriman Kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhirat Dan Qadha΄ Dan Qadar - Risalah Al Mishbaahul Munir Fii Ma'riifatillaahil Qadiir


( Bermula iman ) Itu percaya hati seseorang serta mengaku putus di dalam hatinya akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasulullah Shallallaahu ‘alahi wa sallam daripada pekerjaan ugama yang diketahuikan dia dengan dharurah benar dengan tidak kena fikir dan bicara, bahkan tahu belaka tua dan muda akan bahawa perkara itu daripada pekerjaan ugama Islam .


Dan terbentuklah iman itu di atas enam asas atau enam tunjang yang dinamakan dia dengan rukun iman .

Yang pertamaPercayakan ( beriman ) Allah .

Maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh Allah Ta‘ala itu Tuhan yang bershifat Ia dengan segala shifat-shifat Ketuhanan .  

Maka jika seseorang itu tidak mengaku putus dengan sungguh begitu atau ia mengetahui jua dengan tidak mengaku, maka adalah ia tidak beriman dengan Allah Ta‘ala dan adalah ia orang yang kafir di sisi Allah Ta‘ala dan jikalau sembahyang, puasa sekalipun .

Yang keduanya : Percaya ( beriman ) akan Malaikat .
Maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang akan bahawasanya Malaikat itu tentu sungguh ada dan ia setengah daripada makhluq Allah Ta‘ala 

Yang ketiganya : Percaya ( beriman ) akan segala kitab .

Dengan makna mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah Ta‘ala seperti Al Quran dan Taurat dan lain-lainnya dan sungguh segala perkara-perkara yang disebut di dalamnya .

Yang keempatnya : Percaya ( beriman ) akan segala Rasul-Rasul Allah .

Dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala Rasul Allah Ta‘ala itu dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu menyampaikan kepada ummatnya .  

Yang kelimanya : Percaya ( beriman ) akan hari Qiyaamah .

Dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari Qiyaamah itu bila-bila masa jua akan datang berlakunya .

Yang keenamnya : Percaya ( beriman ) dengan qadha΄ dan qadar .

Dengan maknanya qadha itu penentuan yang telah menentu akan dia Allah Ta‘ala dengan iradat .

Dan makna qadar itu taqdir Allah Ta‘ala, maksudnya perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta‘ala dengan qudratNya .

Maka percaya dengan qadha dan qadar itu maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat semuanya dengan kehendak Allah Ta‘ala dan dengan menjadi Ia akan dia .

Inilah enam perkara yang dinamakan dia rukun iman, maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya, tidak mengaku sungguh segala perkara itu, maka adalah ia kafir, tidak dinamakan dia orang yang beriman . Firman Allah Ta‘ala        

Ertinya : Dan barang siapa kafir ia, ya’ni tidak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta‘ala dan dengan segala MalaikatNya dan dengan segala kitabNya dan sekelian RasulNya dan dengan hari akhir, ya’ni hari Qiyaamah, maka sesungguhnya sesat ia akan sebagai sesat yang jauh ” . 
Q.S An Nisaa΄ : 136

Khamis, 22 September 2011

Muhimmah siri 25 -Khabar tentang kanak-kanak di hari Qiyaamah


Dan tersebut di dalam khabar bahawa sungguhnya sekelian kanak-kanak orang Islam itu semuanya berhimpun mereka itu pada padang Mauqif pada hari Qiyaamah .

Maka firman Allah Ta‘ala bagi segala Malaikat : Bawa pergilah oleh kamu dengan sekelian kanak-kanak itu oleh Malaikat Khazanah :

ﺍﻠَُِِْْْ   ََْﺍﺮِ   ًََْ

Ertinya : ‘ Dapat kesukaan dan keluasan dan kesenangan dengan segala anak-anak cucu bagi sekelian orang yang Islam ’ .

Masuklah orang kamu, tiada dihisabnya atas kamu, maka berkata segala anak-anaknya itu : Di mana segala bapa kami dan di mana ibu kami ?

Maka berkata baginya oleh Malaikat Khazanah : ‘ Bawa sungguhnya sekelian ibu-bapa kamu tiada boleh mereka itu seumpama kamu kerana bahawa sungguhnya atas mereka itu beberapa banyak dosanya dan beberapa banyak tuntutan orang, maka mereka itu lagi dikira-kira mereka itu atasnya ’ .

Maka berkata segala kanak-kanak itu : Sungguhnya telah sabar mereka itu atas kami, ya’ni kematian kami kerana mengharapkan pahala pada hari ini . Maka menjerit-jeritlah semuanya di atas pintu Syurga akan sebagai menjerit yang sangat .

Maka berfirman Allah Ta‘ala, padahalnya Ia terlebih mengetahui :         Siapa menjerit ini ? ” .

Maka sembah Malaikat : Hai Tuhanku, segala anak orang yang Islam berkata mereka itu : Tiada kami sekelian masuk akan Syurga melainkan serta segala bapa-bapa kami dan segala ibu-ibu kami .

Maka firman Allah Ta‘ala bagi mereka itu : “ Ambil oleh kamu dengan kedua tangan segala bapa-bapa kamu dan ibu-ibu kamu lalu ke Syurga ”   

Dan tersebut pula di dalam khabar yang lain apabila berhimpun segala makhluq pada hari Qiyaamah dan firman Allah Ta‘ala :

Hendaklah keluar daripada jumlah orang yang tiada berdosa, maka tiada keluar ia melainkan Yahya Ibnu Zakaria Shalawaatullaaahi ‘alaihima dan Nabi kita Muhammad Shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan segala kanak-kanak orang Islam, maka berkata ia : Hai Tuhanku, bahawa sungguhnya Engkau telah mengambil akan segala nyawa dan telah Engkau hukumnya atas kami akan mati sebelum lagi kami melihatnya akan segala ibu-bapa kami dan telah kami memandang akan ibu-bapa ibu-bapa, maka janganlah Engkau haramkan akan kami, ya Tuhanku akan melihat bagi mereka itu pada hari ini .”

Maka firman Allah Ta‘ala : “ Tuntutlah oleh kamu akan segala bapa kamu dan segala ibu kamu dan masukkan oleh kamu ke dalam Syurga ” .

Dan masuklah oleh sekelian kanak-kanak itu pada pertengahan segala shaf, maka menuntut dan mencari mereka itu akan segala ibu-bapa mereka itu dan segala ibu-ibu mereka itu, maka mengambil mereka itu dengan segala tangan mereka itu yang kanan akan segala tangan bapa-bapa mereka itu dan dengan tangan mereka yang kiri mengambil akan tangan ibu-ibu mereka itu, maka memasukkan mereka itu ke dalam Syurga .   

Inilah setengah daripada hadits yang menunjukkan faedah yang hasil dengan sebab berkahwin tetapi dengan syarat sabar atas kematian segala anaknya dan tiada pula perkataan yang kemarahan .

Maka berbahagialah bagi orang yang sabar atas kematian anaknya dan celakalah bagi segala orang yang kemarahan dengan keluh-kesah dan perkataan dan perbuatan yang jadi derhaka kepada Tuhannya, maka adalah segala orang yang demikian itu beberapa pekerjaan yang bertemu mereka itu dengan kerugian, kesesalan dan beberapa pula pangkat dan darjat yang meluputkan keduanya akan mereka itu dan segala kebajikan .

ﺍﻠﺼَّﺎﺑَِِْ   َ ِ   ﺍﺠََْْ  َّ ﺍﻠﻠُّ
   
Hai Tuhanku, jadikan oleh Kamu akan kami daripada jumlah segala orang yang sabar mereka itu ’ .

Dengan sebab berkahwin itu memecahkan syahwat, ya’ni menghilangkan akan syahwat kepada perempuan yang membimbangkan akan hatinya daripada hadhir hati di dalam ‘ibadat dan lagi terpelihara daripada syaithan yang bertemu membawa kepada berbuat haram, kerana inilah bersabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Barang siapa berkahwin, maka sesungguhnya telah memeliharakan ia akan setengah agamanya, maka hendaklah ia takut akan Allah Ta‘ala pada setengah agamanya yang lain itu ’ .

Ahad, 18 September 2011

Fashal yang kedua pada menyatakan telinga


Ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta‘ala bagi engkau kerana beberapa faedah dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat .

Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia, bersedap-sedap dengan yang ( di ) dengar dan menyampaikan ia kepada memafhumkan segala perkataan yang didengar .

Dan setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat itu mendengar ia akan Al Quran dan hadits Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa salaam dan segala ‘ilmu yang memberi manfaat dan kerana banyak ini segala faedah adalah pendengar itu lebih afdhal daripada penglihat kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat . Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli .


Dan bermula mensyukurkan pendengar itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang seperti mengumpat dan mengadu-ngadu dan segala perkataan yang tiada baik seperti bid‘ah dan berbantah-bantah dan seperti mendengar suara perempuan dan muda belia jika ditakuti daripadanya akan fitnah dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan seperti serunai dan gendang dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu kerana perkataan itu menyalahi ia akan Al Quran dan hadits Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa salaam . Maka lazimkan olehmu memelihara pendengar engkau daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia kerana mereka itu yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia itu mendatangkan was-was ke dalam hati .

Rabu, 14 September 2011

Juz 'Amma - Shurah At Tiin Perkata
Juz 'Amma - Shurah Al Insyiraah Perkata

Juz 'Amma - Shurah Al Lail Perkata


Juz 'Amma -Shurah Al Balad Dan Shurah Asy Syam Perkata


Bismillaah . Ini adalah kaedah yang baru kami paparkan sebagai percubaan bagi memberi kemudahan kepada sesama saudara seagama supaya dapat membaca, menghafal dan memahami Al Quran . Insyaa Allaah moga kita sama sama mendapat manfaat . aamiin ya rabbal 'aalamiin . 

Selasa, 13 September 2011

Bacaan Shurah Al Balad Perkata - Suara Merdu


Bismillaah . Ini adalah kaedah yang baru kami paparkan sebagai percubaan bagi memberi kemudahan kepada sesama saudara seagama supaya dapat membaca, menghafal dan memahami Al Quran . Insyaa Allaah moga kita sama sama mendapat manfaat . aamiin ya rabbal 'aalamiin .

Isnin, 5 September 2011

Lagu Negaraku Atau Lagu Negara Mana ???Lagu Negarakukah Atau Lagu Terang Bulankah Atau Lagu Mamula Moonkah ???

Ahad, 4 September 2011

KITAB AIYYUHAL WALAD ( IMAM AL GHAZALI ) siri 1NASIHAT PERTAMA

Waktu itu ialah kehidupan

Wahai anakku yang tercinta !!!

Sebahagian daripada nasihat Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam kepada ummatnya ialah :

‘ Adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta‘ala daripada seseorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah ’ .


‘ Dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidup ( iaitu untuk ber‘ibadat kepada Allah Ta‘ala ) maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya ’ ( pada hari Qiyaamah nanti ) .

‘ Dan siapa yang umurnya lebih daripada empat puluh tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api Neraka ’ .

Sebenarnya sekadar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang ber‘ilmu .