Rabu, 27 Februari 2013

Azab Terhadap Orang Kafir Di Akhirat !!!


Bismillaah .

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Ertinya : ‘ Gigi atau taring orang kafir penghuni Neraka itu sebesar bukit Uhud dan kulitnya setebal tiga hari perjalanan dengan kenderaan yang kencang ’ .

At Tirmidzi meriwayatkan daripada Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Ertinya : ‘ Tebal kulit orang kafir penghuni Neraka adalah empat puluh dua hasta dan gigi gerahamnya sebesar bukit Uhud . Tempat duduknya di Neraka Jahannam seperti jarak antara Mekkah dan Madinah ’ . Hadits tersebut hasan shahih gharib dari hadits Al A’masy

Dalam riwayat lain dikatakan ;

Pahanya sebesar gunung dan tempat duduknya dari api Neraka yang besarnya tiga rabzah ’ . Diriwayatkan dari Shali budak At Tauamah dari Abu Hurairah . Hadits tersebut hasan gharib . Ia berkata ; Ar Rabzah itu jaraknya seperti antara Mekkah dan Madinah .

Ibnu Al Mubarak meriwayatkan dari Yunus dari Az Zuhri dari Sa‘id Ibnu Al Musaiyyib dari Abu Hurairah, ia berkata ;

Pada hari Qiyaamah, gigi geraham orang-orang kafir lebih besar dari bukit Uhud . Mereka dibesarkan supaya memenuhi Neraka dan merasakan azab ’ .

Al Laits Ibnu Sa‘ad meriwayatkan dari Khalid Ibnu Yazid dari Sa‘id Ibnu Abu Hilal dari Sa ‘id Al Maqbari dari Abu Hurairah, ia berkata ;

Geraham orang-orang kafir sebesar bukit Uhud, pahanya sebesar gunung, keningnya sebesar Al Wirqan, tempat duduknya seperti jarak aku dengan Ar Rabzah, tebal pundaknya ( bahunya ) tujuh puluh hasta dan perutnya sebesar gunung ’ . Diriwayatkan oleh Al Jauhari .

Al Wirqan adalah sebuah gunung di Madinah sebagaimana diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik. Ia mengatakan bahawa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Ertinya : ‘ Ketika Allah memunculkan gunung, Dia menjadikan enam bukit besar . Tiga di Mekkah ( Tsur, Tsubair dan Hira’ ) dan tiga di Madinah ( Uhud, Wirqan dan Radhwa ) ’ .   

Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Sufyan Ibnu ‘Uyainah dari ‘Amru Ibnu Dinar dari ‘Ubaid Ibnu ‘Umair, ia mengatakan bahawa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Ertinya : ‘ Kulit orang kafir tebalnya tujuh puluh hasta dan gigi gerahamnya sebesar bukit Uhud ’ .

‘Amru Ibnu Maimunah meriwayatkan, ia mendengar bahawa antara kulit orang kafir dengan tubuhnya, satu teriakan seperti teriakan binatang liar .

At Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Al Mukhairiq dari Ibnu Umar. Ia mengatakan bahawa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Ertinya : ‘ Orang kafir, lidahnya benar-benar diseret satu farsakh sampai dua farsakh yang akan diinjak oleh manusia ’ .

( Satu farsakh lebih kurang lapan kilometer atau tiga batu setengah )     

Wallaahu a’lam .

Rujukan : Kitab At Tadzkirah Fii Ahwaalil Mauta Wa Umuuril Akhirah .