Selasa, 21 Jun 2011

Pengajaran Yang Keempat Al Mawaa‘izh Al Badii‘ah


Berkata Allah Ta‘ala :


Hai Anak Adam !!!

Barang siapa berpagi-pagi,

padahal dukacita ia akan dunia,

nescaya tiadalah bertambah

daripada Allah Ta‘ala melainkan jauh

dan tiada bertambah di dalam dunia

melainkan

penyakit

dan tiada bertambah di dalam akhirat

melainkan

murka

dan

melazimkan oleh Allah Ta‘ala

akan hatinya

dukacita yang tiada berkeputusan

daripadanya selama-lamanya

dan

melazimkan oleh Allah Ta‘ala

akan hatinya

bimbang yang tiada selesai daripadanya

selama-lamanya

dan

akan papa yang tiada merasai kaya

selamanya .


Hai Anak Adam !!!

Pada tiap-tiap hari

kurang ia daripada umurmu

dan engkau tiada tahu

dan datang akan dikau pada tiap-tiap hari rezekimu

padahal engkau tiada memuji akan Daku,

maka tiada engkau padakan dengan yang sedikit

dan tiada kenyang engkau dengan yang banyak .


Hai Anak Adam !!!

Tiada jua pada tiap-tiap hari melainkan datang

akan dikau rezekimu daripada pihakKu

dan tiada daripada tiap-tiap malam melainkan

mendatang akan Daku oleh Malaikat

daripada pihakmu

dengan amal yang keji

dan engkau makan akan rezekiKu

padahal engkau derhaka akan Daku

bagi

mu .

Bermula kebajikanKu kepadamu turun ia

dan kejahatanmu kepadaKu naik ia,

maka sebaik-baik Tuhan

dan sebaik-baik yang menolong bagimu, Aku

dan sejahat-jahat hamba itu, engkau bagiKu

dan engkau pinta daripadaKu,

maka { Aku } beri akan dikau

dan Aku tutup atasmu

akan suatu kejahatan

kemudian daripada suatu kejahatan

dan satu ‘aib

kemudian daripada satu ‘aib .


Bermula Aku itu,

malu Aku daripadamu

dan engkau itu tiada malu daripadaKu

dan engkau lupa akan Daku

dan engkau ingatkan

akan yang lain daripadaKu

dan engkau takut akan manusia

dan tiada engkau takut akan Daku

dan engkau takut daripada marah manusia

dan tiada engkau takut akan

murkaKu .

Pengajaran Yang Ketiga Al Mawaa‘izh Al Badii‘ahBerkata Allah Subhaanahu wa Ta‘ala :Hai  Anak  Adam !!!

Padakan oleh kamu dengan yang sedikit

supaya kayalah engkau

 Dan tinggalkan olehmu dengki

 Supaya senanglah hatimu

Dan jauhkan olehmu akan segala yang haram

 Supaya ikhlaskan akan agama .Dan barang siapa meninggal ia

Akan mengumpat-umpat akan seseorang,

Nescaya zhahirlah kasih baginya .Dan barang siapa menjauhkan dirinya

Daripada segala manusia,

Nescaya sejahteralah ia daripada fitnah mereka itu .


Dan barang siapa sedikit perkataannya,

Nescaya

Sempurnalah ‘aqalnya .


Dan barang siapa redha ia

Dengan barang yang sedikit,

Maka

Sungguh !!!

Percaya ia akan Allah .


Hai  Anak  Adam  !!!

Engkau dengan barang yang ketahui,

Tiada engkau amalkan,

Maka betapa engkau menuntut

Akan ‘ilmu yang belum engkau ketahui .


Hai  Anak  Adam  !!!

Engkau kerjakan di dalam dunia,

 Seolah-olah engkau tiada mati selama-lamanya

Dan engkau himpunkan akan harta,

 Seolah-olah engkau kekal selama-lamanya .


HAI   DUNIA   !!!

Dinding olehmu akan Daku

Daripada orang yang loba akan dikau

Dan daripada orang yang

Menghendak kelebihan daripadamu

Dan jadikan olehmu akan dirimu manis

Pada mata segala orang yang menilik kepadamu

Dan segala orang yang gemar kepadamu !!!

Pengajaran Yang Kedua Al Mawaa‘izh Al Badii‘ah


Berkata Allah Subhaanahu wa Ta‘ala :


Aku naik saksi bagi diriKu bahawa tiada Tuhan melainkan Aku jua, padahal EsaKu, tiada sekutu bagiKu dan bahawasanya Muhammad itu hambaKu dan RasulKu .

( 1 )

Dan barang siapa tiada redha ia akan segala hukumKu,

Dan tiada sabar ia atas segala balaKu,

Dan tiada syukur ia akan segala nikmatKu,

Dan tiada memadai ia dengan pemberianKu,

Maka

Keluarkan oleh kamu daripada

BumiKu dan langitKu !!!

Maka tuntutlah oleh kamu

Akan Tuhan yang lain

Daripada

Aku !!!


( 2 )

Dan barang siapa pagi-pagi ia,

Padahal ia dukacita akan dunia,

Maka seolah-olah

Ia marah akan Daku .

( 3 )


Dan barang siapa mengadu-ngadu ia akan kesakitan,

Maka sungguhnya

Mengadu-ngadu ia akan Daku .


( 4 )


Dan barang siapa masuk kepada orang kaya,

 Atau bertemu ia dengan dia,

Maka merendah ia akan dirinya

 Baginya kerana kayanya,

Nescaya hilanglah

Dua tsuluts { dua pertiga } agamanya .


( 5 )


Dan barang siapa menampar ia akan mukanya,

Atau kepalanya kerana kematian,

 Maka seolah-olah ia mengambil ia

 Akan lembing membunuh ia

Akan Daku dengan dia .


( 6 )


Dan barang siapa memecah ia

Akan kayu atas kubur mayat,

 Maka seolah-olah meruntuh ia

 Akan pintu Ka‘abahKu

Dengan tangannya .


( 7 )


Dan barang siapa berkemih { kencing }

 Pada barang mana pintu

Yang masuk ia padanya,

Nescaya memasuk ia akan dia

 Oleh Allah Ta‘ala

Ke dalam

Neraka

Jahannam .( 8 )


Dan barang siapa tiada ada ia

Bertambah pada agamanya, ya’ni

Tiada bertambah takutnya akan Allah Ta‘ala,

Maka

 Iaitu di dalam kekurangan .Dan barang siapa ada ia

Di dalam kekurangan,

Maka

 Mati itu terlebih baik baginya .


( 9 )


Dan barang siapa mengamal ia akan ‘ilmu

 Yang telah mengetahui ia,

Nescaya memberi akan dia

 Oleh Allah Subhaanahu wa Ta‘ala

 Akan ‘ilmu yang tiada mengetahui ia .


( 10 )Dan barang siapa panjang angan-angannya,

Nescaya

Tiada hasil dengan dia

Amalnya .

Pengajaran Yang Pertama Al Mawaa‘izh Al Badii‘ah


Berkata Allah Subhaanahu wa Ta‘ala :


Tercengang Aku

bagi barang siapa

yang yakin ia akan mati,

maka

betapa suka ia .


Dan tercengang Aku

{ bagi } barang siapa yang yakin ia akan hisab,

ya’ni kira-kira pada hari Qiyaamah,

maka

betapa menghimpunkan ia

akan harta .


Dan tercengang { Aku }

bagi barang siapa yang yakin ia akan kubur,

maka

betapa

tertawa-tawa ia .


Dan ‘ajaiblah Aku, ya’ni hairanlah Aku

bagi barang siapa yang yakin ia akan Akhirat,

maka

betapa bersenang-senang

di dalam dunia .


Dan tercengang Aku

bagi barang siapa yang yakin ia

akan fana dunia dan hilangnya,

betapa ia

mengambil ketetapan ia di dalam dunia .


Dan tercengang Aku

bagi orang yang ‘alim ia dengan lidahnya

dan

jahil dengan hatinya .


Dan tercenganglah Aku

bagi orang yang bimbang ia dengan ke‘aiban manusia,

padahal

lupa ia akan ke‘aiban dirinya .


Dan tercenganglah Aku

bagi barang siapa yang bersuci ia

dengan air pada zhahir jua,

padahal

ia tiada menyuci akan hatinya .


Dan tercenganglah Aku

bagi orang yang mengetahui ia akan bahawasanya

Allah Ta‘ala itu Amat Melihat Ia kepadanya,

maka

betapa ia derhaka akan Dia .


Dan tercenganglah Aku

bagi orang yang mengetahui ia akan bahawasanya

dirinya itu lagi akan mati,

padahal

seorang dirinya dan masuk kubur ia,

padahal

seorang dirinya,

maka

betapa berjinak-jinak ia dengan segala manusia,

tiada Tuhan melainkan Allah,

padahal

sebenarnya

bermula

Muhammad itu hambaKu

dan

                                               RasulKu . 

Shifat Wajib Bagi Rasul Fariidatul Faraaid ( Siri 19 )


( Dan wajib ) Bagi segala Rasul ‘alaihimush shalaatuwas salaam empat perkara :   

( Pertama : Shiddiq ) Ertinya benar pada sekelian perkataan mereka itu. Dan makna benar itu berbetulan dengan nafsu pekerjaan . Maka wajib kita i’tiqadkan benar mereka itu pada dakwa mereka itu akan Nubuwwah dan Risalah dan pada barang yang menyampai mereka itu akan kita daripada Allah Ta‘ala dan pada segala khabar mereka itu daripada segala (1) perkara yang ghaib (2) dan lainnya dan jika atas jalan seloro sekalipun .

(1) ( Qauluhu ; Perkara yang ghaib ) Ertinya daripada barang yang telah lalu seperti ehwal Anbiya΄ yang dahulu-dahulu dan barang yang lagi akan datang seperti ehwal Qiyaamah dan Syurga dan Neraka .

(2) ( Qauluhu ; Dan lainnya  ) Ertinya lain daripada yang ghaib seperti segala hukum dan segala pekerjaan yang bergantung dengan dunia seperti ; telah datang si anu, dan telah makan aku .

( Dan mustahil ) Lawannya iaitu dusta .

( Dan dalil ) Shiddiq mereka itu bahawasanya jika berdusta mereka itu nescaya dusta pula khabar Allah Ta‘ala kerana membenarNya Ta‘ala akan mereka itu dengan mengurniaNya akan mereka itu beberapa mu’jizat yang menempati firmanNya : “ Telah benarlah hambaKu ” . Dan dusta pada khabar Allah Ta‘ala itu mustahil, maka tsabitlah benar mereka itu . Dan apabila tsabit ia, mustahillah dusta .

( Kedua : Amanah ) Ertinya kepercayaan . Dan maknanya terpelihara mereka itu daripada mengerjakan segala barang yang ditegah dan jika makruh, dan khilaful aula sekalipun pada zhahir dan bathin pada ketika kecil dan besar dan pada dahulu daripada jadi Nabi dan kemudiannya .

( Dan mustahil ) Lawannya iaitu khianat .

( Dan dalil ) Amanah mereka itu bahawasanya jika khianat mereka itu dengan memperbuatkan yang haram atawa yang makruh nescaya adalah kita disuruh kita dengan mengerjakan seumpama perbuatan mereka itu . Dan tiada sah bahawa disuruhkan kita dengan khianat itu kerana tiada menyuruh Allah Ta‘ala dengan kejahatan sekali-kali .

( Ketiga : Tabligh ) Ertinya menyampaikan barang yang disuruh mereka itu menyampaikan dia kepada makhluq, maka adalah barang yang diwahyu oleh Allah Ta‘ala kepada segala Rasul itu tiga bahagi :

Satu bahagi menyuruh Allah Ta‘ala akan mereka itu dengan ketiadaan menyampaikan dia kepada makhluq, maka tiada harus bagi mereka itu dengan menyampaikan dia .

Dan satu bahagi memberi pilih Allah Ta‘ala akan mereka itu padanya, maka harus bagi mereka itu menyampaikan dia dan ketiadaan menyampainya .

Dan satu bahagi menyuruh Allah Ta‘ala akan mereka itu dengan menyampainya, maka telah menyampai mereka itu akan dia kepada makhluq dan tiada menyembunyi mereka itu daripadanya akan sesuatu .

( Dan mustahil lawannya ) Iaitu menyembunyikan barang yang tersebut itu .

( Dan dalil tabligh ) Itu bahawasanya jika menyembunyi mereka itu akan suatu daripada barang yang disuruh mereka itu dengan menyampaikan dia nescaya adalah disuruhkan kita dengan menyembunyikan ‘ilmu kerana disuruhkan kita dengan mengikut mereka itu .

Dan tiada sah bahawa disuruhkan kita dengan menyembunyi ‘ilmu kerana orang yang menyembunyi ‘ilmu itu dikutuki, maka tsabitlah bagi mereka itu tabligh . Dan apabila tsabit ia, mustahillah menyembunyikannya .

( Keempat : Fathanah ) Ertinya cerdik dengan sekira-kira ada pada mereka itu kuasa atas menghentikan perkataan segala lawan dan berhujjah akan mereka itu dan membatalkan segala dakwa mereka itu yang bathil .

( Dan mustahil ) Lawannya iaitu buda { bodoh } . Dan dalil fathanah itu bahawasanya jika ternafi daripada mereka itu oleh fathanah nescaya tiada kuasa mereka itu atas mendirikan hujjah atas segala lawan mereka itu dan iaitu mustahil kerana mengkhabar oleh Al Quran dengan mendiri mereka itu akan hujjah atas segala lawan, maka tsabitlah cerdik mereka itu . Dan apabila tsabit ia, mustahillah bodoh .

Shifat Harus Bagi Allah Fariidatul Faraaid ( Siri 18 )


( Dan harus ) Bagi Allah Ta‘ala memperbuatkan tiap-tiap mumkin atawa meninggalkan perbuatnya . Dan mumkin itu tiap-tiap barang yang harus adanya dan tiadanya .

( Dan dalil ) Atas demikian itu bahawasanya jika wajib atas Allah Ta‘ala memperbuatkan sesuatu atawa meninggalkan dia niscaya jadilah yang jaiz itu wajib atawa jadilah yang jaiz itu mustahil .

( Maka diketahui ) Daripada demikian itu bahawasa Allah Ta‘ala tiada wajib atas memperbuat sesuatu daripada mumkinat . Bersalahan bagi Mu΄tazilah, pada kata mereka itu wajib atas Allah Ta‘ala memperbuat shalah dan ashlah ertinya yang baik dan yang terlebih baik, maka harus bagiNya Ta‘ala memperbuatkan keduanya dan ketiadaan memperbuatkan keduanya .

Dan shalaah itu barang yang memperbetuli fasad seperti iman pada membetuli kufur dan sihat pada membetuli sakit . Dan ashlah barang yang membetuli shalaah seperti memberi makan akan seorang makanan yang sedap pada membetuli memberi makan makanan yang tiada sedap . Dan kata qiil ; keduanya perkara yang satu .  

( Dan ) Bersalahan pula bagi Mu΄tazilah pada kata mereka itu ; wajib atas Allah Ta‘ala membangkitkan segala Rusul ‘alahaimush shalaatu was salaam, maka harus bagiNya Ta‘ala membangkitkan mereka dan ketiadaannya .

( Dan ) Bersalahan pula bagi Mu΄tazilah pada menafi mereka itu akan memperlihat Allah Ta‘ala akan dzatNya Yang Maha Tinggi, maka harus bagiNya Ta‘ala bahawa memperlihat Ia akan dzatNya akan hambaNya tetapi tiada jatuh melihatnya di dalam dunia melainkan bagi Nabi kita s.a.w pada malam Isra΄, maka telah melihat ia akan Allah Subhaanahu wa Ta‘ala dengan dua mata kepalanya di dalam jaga dengan ketiadaan sesuatu kaifiat .

Dan barang siapa mendakwa akan melihatNya Ta‘ala di dalam jaga pada dunia lain daripada Nabi s.a.w, maka tiada syak pada kufurnya (1) Adapun di dalam tidur, maka tiada khilaf pada harusnya dan jatuhnya . Dan lagi akan dilihatkan Dia Subhaanahu wa Ta‘ala oleh Mu΄minun di dalam akhirat dengan tiada kaifiat .

(1) ( Qauluhu ; adapun di dalam tidur, maka tiada khilaf pada harusnya dan jatuhnya ) Dan yang dilihatkan dia di dalam tidur itu jika ada ia dengan wajah yang mustahil atas Allah Ta‘ala, maka iaitulah Subhaanahu wa Ta‘ala Dan jika tiada begitu, seperti bahawa ada ia dengan rupa seorang laki-laki, maka bukannya Ia Ta‘ala, bahkan mitsal yang menjadikan dia oleh Allah Ta‘ala . Dan dikatakanlah tatkala itu bahawasanya melihat ia akan Tuhannya pada jumlah kerana hikmah yang nyata pada ta’bir mimpi dengan bahawa dikatakan penunjuk atas begini-begini .

Dan kata qiil ; Ia Allah Subhaanahu wa Ta‘ala jua . Dan keadaanNya dengan ini wajah hanya sungguhnya dengan i’tibar dzihin orang yang melihat . Adapun pada hakikat, maka tiada Allah Ta‘ala seperti demikian itu . Dan telah ditanyakan setengah Shufiyyah yang mendakwa melihat Nya Subhaanahu wa Ta‘ala di dalam tidur ; betapa engkau melihatkan Dia ? Maka berkata ia ; terpaling penglihatan mataku pada mata hatiku, maka jadilah sekelian aku penglihatan, maka melihatlah aku akan yang tiada seperti umpamaNya sesuatu . ﺍﻫ Bajuri ‘ala Kifaayatul ‘Awam .

( Dan setengah daripada mumkinat ) Itu segala perbuatan hamba yang ikhtiyaariyah, maka telah berlaku padanya tiga Madzhab .

( Pertama ) Madzhab Ahlus Sunnah iaitu bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiyaari itu melainkan usaha jua, maka tiada dikerasi akan dia pada perbuatan itu seperti barang yang berkata akan dia oleh thaaifah yang dinamakan Jabariyah . Dan tiada hamba itu yang menjadikannya seperti yang berkata akan dia oleh Mu΄tazilah .

( Kedua ) Madzhab Jabariyah iaitu tiada bagi hamba itu usaha sekali -kali, bahkan ia majbur ertinya dikerasi, seperti satu bulu yang tergantung pada hawa΄ ditiupkan dia oleh angin betapa kehendaknya.

( Ketiga ) Madzhab Mu΄tazilah iaitu bahawasa hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiyaari dengan qudrat yang dijadikan dia oleh Allah Ta‘ala pada dirinya . Dan adalah Madzhab Ahlus Sunnah itu pertengahan dan seolah-olahnya dikeluarkan antara darah dan tahi, hal keadaannya laban dan bersih . 

Khilaf Shifat Ma’nawiyah Fariidatul Faraaid ( Siri 17 )( Tanbih ) Ketahui olehmu bahawasa al kaunuhu qaadiran, al kaunuhu muriidan, al kaunuhu ‘aaliman hingga akhirnya itu tsabit sekeliannya dengan tiada khilaf, maka wajib ia bagi Allah Ta‘ala dengan ijma’ atas Madzahb Ahlis Sunnah dan Mu΄tazilah dan atas Madzhab ‘Ulama΄ yang menyabitkan ahwal dan ‘Ulama΄ yang menafikan ahwal .

Dan hanya sungguhnya khilaf itu pada keadaannya beberapa shifat yang lebih atasnya, bahkan ia amrun i’tibaariyyah jua, ertinya beberapa perkara yang dii’tibarkan kepada dzihin jua, tiada ada ia pada kharij, maka tatkala itu, maka makna ingkarkan akan ahwal pada mereka yang menafikan dia itu, ingkar lebihnya atas ma‘ani, tiada ingkarkan keadaanNya Subhaanahu wa Ta‘ala yang kuasa matsalan daripada asalnya kerana bahawasa yang demikian itu kufur kerana bahawasanya ia perkara yang diijma’kan atasnya sehingga-hingganya tiada wajib kita bilangkan dia atas jalan tafshil atas qaul yang rajih . Dan wajib beriman dengan dia kerana ia setengah daripada segala kesempurnaan .

Dan demikian lagi jadi kafir orang yang menafikan shifat nafsiyah atawa sesuatu daripada shifat salbiyah atawa i’tiqad ia akan baharu demikian itu atawa keadaanNya makhluq atawa syak ia pada sediaNya dan baharuNya atawa terhenti ia pada yang demikian itu .

( Adapun ) Orang yang menafikan shifat ma‘ani seperti Mu΄tazilah yang berkata mereka itu ; tiada bagi Allah itu shifat ma‘ani, bahkan Allah Ta‘ala itu qaadirun dengan dzatNya, muriidun dengan dzatNya, maka tiada ia jadi kafir, tetapi adalah fasiq dan mubtadi’ melainkan jika menafi ia akan ma‘ani serta menyabitkan lawannya, maka menjadi kafir ia . Wal ‘iyyaadzu billaahi Ta‘ala .

( Dan menjalani ) Pula Qadhi dan Iman Haramain atas mengitsbatkan shifat ( idrak ) ertinya mendapat . Dan ia pada mereka itu shifat yang qadiimah yang berdiri pada dzat Allah Ta‘ala . Mendapat Ia dengan dia akan segala yang disentuh segala yang dicium dan segala yang dikecap dengan ketiadaan berhubung dengan dia segala yang tersebut itu . Dan kata qiil ; didapatkan dengan dia segala maujud .

( Dan mustahil ) Lawannya iaitu ketiadaan mendapat . Dan menjalani Maturidiyyah atas mengitsbatkan shifat ( takwiin ) ertinya mengada-adakan dan ia pada mereka itu shifat yang qadiimah yang berdiri pada dzat Allah Ta‘ala mengada Ia dengan dia akan sesuatu dan meniada Ia dengan dia akan sesuatu tetapi jika ta‘alluq dengan mengadakan dinamakan iijad . Dan jika ta‘alluq dengan meniadakan dinamakan i’daam . Dan jika ta‘alluq dengan dengan menghidupkan dinamakan ihya΄ . Dan jika ta‘alluq memberi rezeki dinamakan rizq . Demikianlah engkau qiyaskan .

( Dan ) Menafikan shifat takwiin ini oleh ‘Asyaa‘irah . Dan menjadi mereka itu akan segala yang tersebut itu beberapa ta‘alluq tanjizi hadits bagi qudrat .

( Dan mustahil ) Lawannya iaitu ketiadaan mengada-adanya .

( Dan ) Atas mengitsbatkan shifat idrak dan shifat takwiin berkata setengah Muhaqqiqin yang mutaakhkhirin bahawa yang terlebih hampir ditambahkan pula pada shifat ma’nawiyah akan dua shifat

Pertama ( Kaunuhu Ta‘ala mudrikan ) Ertinya keadaan Allah Ta‘ala yang mendapatkan dan melazimi ia akan shifat idrak .

( Dan ) Mustahil lawannya .

Kedua ( Kaunuhu Ta‘ala mukauwwinan ) Ertinya keadaanNya Ta‘ala yang mengada-adakan .

( Dan ) Mustahil lawannya .

( Maka ) Atas barang yang tersebut ini jadilah segala shifat yang wajib bagi Allah Ta‘ala itu dua puluh empat shifat dan segala yang mustahil atasnya dua puluh empat pula .